Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

Giới thiệu

Mẫu số 1(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BKH ngày 04 tháng 01 năm 2011)

TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO
--------


Số: / QĐ-.........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

. . ., ngày . . . tháng . . . năm…

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ
(6 tháng/năm)

Kính gửi: ................................................................................

I. TÌNH HÌNH BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN HƢỚNG DẪN CÁC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƢ THEO THẨM QUYỀN:

- Nêu các văn bản hƣớng dẫn đƣợc ban hành trong kỳ báo cáo (số văn bản, ngày tháng ban hành, trích yếu văn bản).

- Đánh giá sơ bộ hiệu quả và tác động của các văn bản hƣớng dẫn đƣợc ban hành đối với việc quản lý đầu tƣ.

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ QUY HOẠCH (nêu rõ tình hình và kết quả thực hiện, những mặt được, chưa được, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan; các vướng mắc về cơ chế, chính sách và kiến nghị các biện pháp giải quyết).

1. Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch thuộc lĩnh vực quản lý.

2. Việc quản lý thực hiện các quy hoạch theo quy định.

3. Các vƣớng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết

III. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG 30% VỐN NHÀ NƢỚC TRỞ LÊN (nêu rõ tình hình và kết quả thực hiện, những
mặt được, chưa được, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan; các vướng mắc về cơ chế, chính sách và kiến nghị các biện pháp giải quyết).

1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án.

2. Tình hình thực hiện các dự án.

- Giá trị khối lƣợng đã thực hiện đầu tƣ trong kỳ; mức độ đạt đƣợc so với kế hoạch;

- Tình hình giải ngân của các dự án; mức độ đạt đƣợc so với kế hoạch;

- Số dự án chậm tiến độ; nguyên nhân chính; giải pháp khắc phục;

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh