Mẫu Báo cáo tài chính cho Hợp tác xã

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 1 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 171 KB
 • Lượt tải: 1.042
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP TÁC XÃ

1. Bảng Cân đối Tài khoản

2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh

3. Bản Thuyết minh báo cáo tài chính

- Mẫu số B01-DNN/HTX

- Mẫu số B02-DNN

- Mẫu số B09-DNN/HTX

MẪU BIỂU BCTC HỢP TÁC XÃ

1. Bảng Cân đối tài khoản (Dùng cho Hợp tác xã)

Đơn vị:.................

Địa chỉ:...................

Mẫu số B01 – DNN/HTX

(Ban hành theo QĐ số  48/2006 /QĐ-BTC
ngày  14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC) 

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (*)

Năm.....

                                                                                                      Đơn vị tính:…………

Số hiệu

 Tên tài khoản

Số dư
đầu năm

Số phát sinh trong năm

Số dư
cuối năm

TK

 

Nợ

Nợ

Nợ

A

B

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(*) Có thể lập cho Tài khoản cấp 1 hoặc cả Tài khoản cấp 1 và Tài khoản cấp 2, 

                                                                                               ............ ngày....... tháng......năm ....

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Chủ nhiệm HTX

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Dùng cho Hợp tác xã)

Mẫu báo cáo này sử dụng theo Mẫu báo cáo số B02-DNN của phần A - Danh mục báo cáo tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị:.................

Địa chỉ:...................

Mẫu số B 02 – DNN

(Ban hành theo QĐ số  48/2006 /QĐ-BTC
ngày  14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC) 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm ...                       

                                                                                                                                  Đơn vị tính:............

 CHỈ TIÊU

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

A

B

C

1

2

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

IV.08

 

 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

02

 

 

 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

(10 = 01 - 02)

10

 

 

 

4. Giá vốn hàng bán

11

 

 

 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

(20 = 10 - 11)

20

 

 

 

6. Doanh thu hoạt động tài chính

21

 

 

 

7. Chi phí tài chính

22

 

 

 

  - Trong đó: Chi phí lãi vay

23

 

 

 

8. Chi phí quản lý kinh doanh

24

 

 

 

9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

(30 = 20 + 21 - 22 – 24)

30

 

 

 

10. Thu nhập khác

31

 

 

 

11. Chi phí khác

32

 

 

 

12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)

40

 

 

 

13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  (50 = 30 + 40)

50

IV.09

 

 

14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

51

 

 

 

15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

(60 = 50 – 51)

60

 

 

 

                                                                                                              ..........,ngày ......tháng......năm .....

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

3. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Dùng cho Hợp tác xã)

HTX:..............................

Địa chỉ:..........................

Mẫu số B 09 – DNN/HTX

(Ban hành theo QĐ số  48/2006 /QĐ-BTC
ngày  14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC) 

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH(*)

 Năm ...

I - Đặc điểm hoạt động của HTX

1 - Lĩnh vực kinh doanh: ..................................................................................................

2 - Tổng số xã viên: ..........................................................................................................

3 - Đặc điểm hoạt động của HTX trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:

II - Chính sách kế toán áp dụng tại HTX

1 - Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày .../.../... kết thúc ngày.../.../...).

2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:............................................................................

3 - Chế độ kế toán áp dụng:................................................................................................

4 - Hình thức kế toán áp dụng:...........................................................................................

5 - Phương pháp khấu hao tài sản cố định: ........................................................................

III – Thông tin chi tiết một số khoản mục:   (Đơn vị tính...........)                                                                                 

01 - Tình hình tăng, giảm tài sản cố định của HTX:

 

Khoản mục

Nhà cửa, vật kiến trúc

Máy móc, thiết bị

Phương tiện vận tải, truyền dẫn

 

...

 TSCĐ khác

 Tổng cộng

(1) Nguyên giá TSCĐ

- Số dư đầu năm

- Số tăng trong năm

    Trong đó:    + Xã viên góp

                      + Mua sắm

                      + Xây dựng

- Số giảm trong năm

    Trong đó:   + Thanh lý

                     + Nhượng bán

                     + .....

- Số dư cuối năm

(2) Giá trị đã hao mòn luỹ kế

- Số dư đầu năm

- Số tăng trong năm

- Số giảm trong năm

- Số dư cuối năm

(3) Giá trị còn lại của TSCĐ (1-2)

- Tại ngày đầu năm

- Tại ngày cuối năm

Trong đó:

+ TSCĐ đã dùng để thế chấp,

    cầm cố các khoản vay

   + TSCĐ tạm thời không sử dụng

   +  TSCĐ chờ thanh lý

  

 

 

 

 

 

 

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

 

 

 

 

 

(.....)

 

 

 

 

 

 

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

 

 

 

 

 

(.....)

 

 

 

 

 

 

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

 

 

 

 

 

(.....)

 

 

 

 

 

 

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

 

 

 

 

 

(.....)

 

 

 

 

 

 

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

 

 

 

 

 

(.....)

 

 

 

 

 

 

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

 

 

 

 

 

(.....)

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

- TSCĐ đã khấu hao hết vẫn còn  sử dụng:...........................................................................

- Lý do tăng, giảm: .....................................................................................................

02- Tình hình nợ phải thu, phải trả của HTX:

Chỉ tiêu

Số tiền

Tình
trạng nợ

Ghi chú

A

1

2

B

A- Nợ phải thu:

 

 

 

I. Phải thu của xã viên

   - ...

   - ...

   - ...

 

 

 

II. Phải thu của khách hàng

   - ...

   - ...

   - ...

 

 

 

III. Nợ phải thu khác

   - ...

   - ...

   - ...

 

 

 

B- Nợ phải trả:

 

 

 

I. Phải trả cho người bán:

   - ...

   - ...

   - ...

 

 

 

II. Phải trả cho xã viên:

   - ...

   - ...

   - ...

 

 

 

III. Phải trả nợ vay:

 

 

 

1. Vay Ngân hàng

- Vay ngắn hạn

- Vay dài hạn

 

 

 

2. Vay đối tượng khác

- Vay ngắn hạn

      -   Vay dài hạn

 

 

 

IV. Phải trả khác

 

 

 

03 - Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu:

Chỉ tiêu

Số đầu năm

Tăng trong năm

Giảm trong năm

Số cuối năm

A

1

2

3

4

 

I. Vốn góp của xã viên

1. Vốn góp theo quy định

2. Vốn góp của xã viên ngoài mức quy định

3. Vốn góp liên doanh, liên kết của tổ chức khác

 

II. Vốn tích luỹ

1. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

   -

   -

   -

2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng (I + II)

 

 

 

 

04. Chi tiết doanh thu, thu nhập khác và chi phí

Chỉ tiêu

Các hoạt động của hợp tác xã

Tổng

 

.....

.....

.....

....

....

....

cộng

A

1

2

3

4

5

...

10

I. Doanh thu

II. Thu nhập khác

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

III. Chi phí

1. Chi phí dở dang đầu kỳ

2. Chi phí phát sinh trong kỳ

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu

- Chi phí lao động

- Chi phí khấu hao TSCĐ

- Chi phí khác bằng tiền

3. Chi phí dở dang cuối năm

IV. Giá vốn của sản phẩm, hàng hoá xuất bán trong năm

V. Chi phí quản lý kinh doanh

VI. Lợi nhuận trước thuế

      (VI = I + II – IV – V)

VII. Chi phí thuế TNDN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Lợi nhuận sau thuế năm nay

          (VIII = VI – VII)

x

x

x

x

x

x

 

IX. Lợi nhuận năm trước chưa phân phối

x

x

x

x

x

x

 

X. Tổng lợi nhuận được dùng để phân phối

x

x

x

x

x

x

 

1. Chi cho các bên góp vốn

x

x

x

x

x

x

 

2. Trích lập quỹ

x

x

x

x

x

x

 

3. Chia cho xã viên

x

x

x

x

x

x

 

4. Lợi nhuận chưa phân phối

x

x

x

x

x

x

 

VII- Đánh giá tổng quát các chỉ tiêu và các kiến nghị:....................................................

......................................................................................................................................

                                                                                                            ........,ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Chủ nhiệm HTX

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu Báo cáo tài chính cho Hợp tác xã để xem.

Mẫu bảng kê biên lai thu Mẫu bảng kê biên lai thu Mẫu văn bản

Mẫu bảng kê biên lai thu
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Mẫu bảng kê biên lai thu
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 154,1 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.486

Mẫu bảng kê thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với bản quyền, nhượng quyền thương mại Mẫu bảng kê thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với bản quyền, nhượng quyền thương mại Mẫu văn bản

Mẫu bảng kê thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với bản quyền, nhượng quyền thương mại
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Mẫu bảng kê chi tiết thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 117,8 KB
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 487

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu đơn

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 120,4 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.095

Mẫu đơn đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài Mẫu đơn đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài Mẫu đơn đăng ký

Mẫu đơn đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 107

Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc Theo Thông tư số 175

Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thuyết minh BCTC là một trong những danh mục nằm trong hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp, được lập để giải thích và bổ sung thông tin về tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 90,4 KB
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.769

Biểu mẫu báo cáo tài chính tóm tắt - Mẫu CBTT-06 Biểu mẫu báo cáo tài chính tóm tắt - Mẫu CBTT-06 Biểu mẫu

Biểu mẫu báo cáo tài chính tóm tắt - Mẫu CBTT-06
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Biểu mẫu báo cáo tài chính tóm tắt - Mẫu CBTT-06
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 79 KB
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 622

Mẫu Báo cáo tài chính Mẫu Báo cáo tài chính Biểu mẫu dành cho kế toán

Mẫu Báo cáo tài chính
 • Phát hành: Tổng cục Thuế
 • VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Báo cáo tài chính của doanh nghiệp bao gồm các biểu mẫu: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.....
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 212 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.928

Biểu mẫu Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT Biểu mẫu Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT Biểu mẫu

Biểu mẫu Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Biểu mẫu Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 26 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 974

Bảng hướng dẫn phương pháp tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần Bảng hướng dẫn phương pháp tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần

Bảng hướng dẫn phương pháp tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Bảng hướng dẫn phương pháp tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 167 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.036

Mẫu biểu mẫu kê khai giá Mẫu biểu mẫu kê khai giá Mẫu đơn

Mẫu biểu mẫu kê khai giá
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Mẫu biểu mẫu kê khai giá
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 134,5 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 200
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán