Mẫu báo cáo tình hình tiền lương thu nhập của người lao động

Giới thiệu

Mẫu báo cáo tình hình tiền lương thu nhập của người lao động

Doanh nghiệp:..........................................................................................................                   

Số giấy phép cấp thành lập doanh nghiệp: ….................………………….do ……….cấp.

Ngày cấp:...................................................................................................................                                                                                                                                           

Địa chỉ:......................................................................................................................

Điện thoại:..............................................Fax:.............................................................

TÌNH HÌNH TIỀN LƯƠNG THU NHẬP (ĐỒNG/NGƯỜI/THÁNG) CỦA
NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC 
DOANH NGHIỆP
 
CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NĂM ……………………….

STT

Chỉ tiêu

Tổng thu nhập bình quân của người lao động (VN đồng)

Tổng số lao động thực hiện ghi ở dòng năm báo cáo

Tiền lương tối thiểu DN áp dụng (đồng/tháng)

Tổng cộng

Chia ra

Tiền lương cơ bản theo HĐLĐ

Các khoản phụ cấp

Các khoản khác

1

2

3

4

5

6

7

8

Thực hiện năm ………..

 

Cao nhất

 

 

 

 

 

 

 

Thấp nhất

 

 

 

 

 

 

 

Trung bình

 

 

 

 

 

 

Thực hiện năm ……….

 

Cao nhất

 

 

 

 

 

 

 

Thấp nhất

 

 

 

 

 

 

 

Trung bình-

 

 

 

 

 

 

Thực hiện Quý I năm ………

 

Cao nhất

 

 

 

 

 

 

 

Thấp nhất

 

 

 

 

 

 

 

Trung bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cột số 7: Dòng thực hiện năm …….., …….., ……. ghi tổng số lao động thực hiện năm người sử dụng lao động  có trả lương.

                                                                                                                        Ngày …. tháng …. năm

          Người lập biểu                                                                                        Thủ trưởng đơn vị

        (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                      (Ký tên, đóng dấu)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu báo cáo tình hình tiền lương thu nhập của người lao động để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Việc làm - Nhân sự