Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ Báo cáo công nợ tổng hợp

Giới thiệu

Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ

Nhằm mục đích theo dõi chi tiết và tổng hợp từng đối tượng công nợ với thời gian phát sinh nhất định, chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc mẫu Báo cáo tổng hợp công nợ. Báo cáo tổng hợp công nợ cuối kỳ để theo dõi công nợ phát sinh, các khoản thu chi trong kỳ, mời bạn đọc tham khảo chi tiết.

Báo cáo công nợ đầu năm

Báo cáo công nợ phải thu

Báo cáo công nợ phải trả

Bộ (Sở):……….

Đơn vị :………. 

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG NỢ

Tài khoản:......................... 

Tên KH/NCC

Đầu kỳ

Phát sinh

Cuối kỳ

Nợ

Nợ

Nợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Lập, ngày … tháng … năm …                                     

             Người lập biểu                            Phụ trách kế toán                             Thủ trưởng đơn vị
             (Chữ ký, họ tên)                              (Chữ ký, họ tên)                         (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán