Mẫu biên bản cuộc họp Biên bản cuộc họp công ty mới nhất

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 19 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 57 KB
  • Lượt tải: 26.284
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Mẫu biên bản cuộc họp mới nhất

Biên bản cuộc họp ghi lại toàn bộ nội dung cuộc họp được thư ký cuộc họp tổng hợp lại nhằm mục đích lưu trữ và là văn bản chứng thực cho các vấn đề được nêu ra và nhất trí trong cuộc họp. Mẫu biên bản cuộc họp mới nhất được VnDoc tổng hợp lại, mời các bạn tham khảo chi tiết trong link tải file.

Cách viết biên bản cuộc họp

Biên bản họp công ty

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BB- ... (3)....

BIÊN BẢN HỌP

(V/v : ……………………..........……)

Hôm nay, lúc …… ngày ………………tại văn phòng Công ty ………………..................................................

diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:

I/ Thành phần tham dự gồm:

1. Ông………………...............................................................................................…..............................

2. Bà…………..............................................................................................……….................................

3. Ông………….........................................................................................………….................................

II/ Nội dung cuộc họp:

…………………………………………………………….....................……………………....................................

……………………………………………………………………………………………............................................

……………………………………………………………………………………………............................................

Cuộc họp kết thúc lúc ….................................................. ngày ……........................................................

        Thư ký cuộc họp

Chủ trì cuộc họp

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu biên bản cuộc họp để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Thủ tục hành chính