Mẫu biên bản hòa giải thành Biển bản hòa giải thành theo Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP

Giới thiệu

Mẫu biên bản hòa giải thành

Mẫu biên bản hòa giải thành là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của các đương sự với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án gồm các nội dung: thời gian, địa điểm phiên hòa giải, thỏa thuận của các bên trong phiên hòa giải... VnDoc xin gửi đến các bạn mẫu biên bản hòa giải thành tại Tòa án. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Biên bản ghi nhận tự nguyện ly hôn và hòa giải thành

Đơn xin cam kết tài sản riêng

Cách viết đơn xin ly hôn

Mẫu biên bản hòa giải thành là Mẫu số 08a được ban hành theo Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn Quy định trong phần thứ hai "Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm" của Bộ Luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ Luật tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành.

Mẫu biên bản hòa giải thành
Mẫu biên bản hòa giải thành số 08a

Nội dung chi tiết của Mẫu số 08a - Biên bản hòa giải thành theo Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP như sau:

TÒA ÁN NHÂN DÂN .......(1)
------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

.........., ngày .........  tháng .........  năm ........

 BIÊN BẢN
HÒA GIẢI THÀNH

-------------

Căn cứ vào khoản 2 Điều 186 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ vào biên bản hòa giải ngày … tháng ... năm ...…

Xét thấy các đương sự đã thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án dân sự thụ lý số: …/…./TLST-..... (2) ngày … tháng … năm .....

Lập biên bản hòa giải thành do các đương sự đã thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án; cụ thể như sau:(3)

1 …………………………………………………………………..…………...............

2 ………………………………………………………….…………………………..............

..……………………………………………………………………………………............

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành, nếu đương sự nào có thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận trên đây, thì phải làm thành văn bản gửi cho Tòa án. Hết thời hạn này, nếu không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó, thì Tòa án ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự và quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi ban hành, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

 Các đương sự tham gia phiên hoà giải
(chữ ký hoặc điểm chỉ)
Họ và tên

Thẩm phán
 chủ trì phiên hòa giải

Nơi nhận:

- Những người tham gia hòa giải;
- Ghi cụ thể các đương sự vắng mặt theo quy định
tại khoản 3 Điều 184 của BLTTDS;
- Lưu hồ sơ vụ án

Hướng dẫn sử dụng mẫu 08a: 

  • (1) Ghi tên Toà án tiến hành phiên hoà giải và lập biên bản hoà giải thành; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H). Nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh, (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh H).
  • (2) Ghi số ký hiệu và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (Ví dụ: Số: 50/2012/TLST-KDTM).
  • (3) Ghi đầy đủ cụ thể từng vấn đề phải giải quyết trong vụ án mà các đương sự đã thoả thuận được với nhau.

Chú ý: Biên bản hoà giải thành phải được giao (gửi) ngay cho các đương sự tham gia hoà giải.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu biên bản hòa giải thành để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Khiếu nại - Tố cáo