Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng Biểu mẫu hành chính

Giới thiệu

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng được ban hành kèm theo Thông tư số 75/2008/TT-BNN, ngày 23 tháng 6 năm 2008 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(Mẫu số2) (Tên đơn vị cấp trên)
(Tên đơn vị đề nghị khen thưởng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________

(Địa danh), ngày…………tháng…..…năm…….

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG
THI ĐUA KHEN THƯỞNG (Tên đơn vị)

Về việc xét khen thưởng ......................................

Ngày.......tháng ........năm....., Hội đồng Thi đua khen thưởng (Tên đơn vị) đã họp dưới sự chủ trì của (họ và tên, chức danh người chủ trì).

Thành phần dự họp:

1. Họ và tên: ...........................................................Chức danh:..................................................

2. Họ và tên: ...........................................................Chức danh:..................................................

3. Họ và tên: ...........................................................Chức danh:..................................................

Nội dung họp:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Kết luận:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Sau khi xét thành tích và cân đối chung trong đơn vị, Hội đồng Thi đua khen thưởng (Tên đơn vị) nhất trí đề nghị (Thủ trưởng đơn vị) trình (Thủ trưởng đơn vị cấp trên) xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân các (hình thức khen thưởng) (danh hiệu thi đua) như sau:

1. Hình thức khen thưởng (danh hiệu thi đua), tên đon vị đề nghị khen thưởng;

2. .....................................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................................

Biên bản này làm cơ sở để lập tờ trình trình cấp trên xét khen thưởng.

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

(Ký tên, ghi họ và tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký tên, ghi họ và tên, chức danh

 Lưu ý:

    • Không được viết tắt tên tập thể và cá nhân, chức danh. chức vụ….. 
    • Thực hiện xếp theo trình tự: mức khen thưởng cao trước, thấp sau và xếp theo thứ tự tập thể trước, cá nhân sau. 
    • Kết quả bỏ phiếu lấy thứ tự cao trước, thấp sau.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính