Mẫu biên bản huỷ hoá đơn Biên bản hủy hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất

Giới thiệu

Biên bản hủy hóa đơn GTGT mới nhất

Theo thông tư 39/2014/TT-BTC doanh nghiệp khi cung ứng hàng hóa dịch vụ có hóa đơn viết sai thực hiện thủ tục lập biên bản thu hồi hóa đơnbiên bản điều chỉnh hóa đơn thay cho mẫu biên bản hủy hóa đơn cũ. Mẫu biên bản hủy hóa đơn dùng để ghi nhận việc sai sót hóa đơn dẫn đến phải hủy và cam kết hai bên không kê khai thuế hóa đơn đã viết sai phải hủy.

Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn

Biên bản thu hồi hóa đơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh Phúc
---------------o0o--------------

BIÊN BẢN HUỶ HOÁ ĐƠN

- Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

- Căn cứ vào khoàn 7 điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng; quản lý thuế và hóa đơn.

Hôm nay, ngày ......tháng .....năm 20..... Đại diện chúng tôi gồm:

Bên B (bên bán): Công ty................................................. MST: ................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................................

Đại diện: Ông/Bà............................................................... Chức vụ:...........................................

Bên A (bên mua): Công ty................................................ MST: ...............................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................................

Đại diện: Ông/Bà............................................................... Chức vụ:...........................................

Hai bên Cùng lập biên bàn đồng ý huỷ hoá đơn ký hiệu: ...................................., Số hiệu HĐ: ..........lập ngày .../.../20.... trị giá như sau:

Tên hàng hoá, dịch vụ: .............................................................................................................

Tiền hàng hoá dịch vụ chưa thuế: ...........................................................................................

Tiền thuế: 10%:...........................................................................................................................

Tổng tiền thanh toán:................................................................................................................

1. Lý do huỷ hoá đơn: .................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

2. Cam kết:..................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Biên bản được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                            ĐẠI DIỆN BÊN B

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu biên bản huỷ hoá đơn để xem.

Video đang được xem nhiều

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán