Biên bản thanh lý hợp đồng Thủ tục thanh lý hợp đồng

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 17 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 54 KB
  • Lượt tải: 33.232
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Để tránh những phiền phức có thể xảy ra sau khi hết hợp đồng trong tất cả các lĩnh vực, bạn nên thực hiện Biên bản thanh lý hợp đồng để chấm dứt hợp đồng nhằm tránh chanh chấp giữa các bên liên quan, sau đây là mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn.

Biên bản thanh lý hợp đồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG ...........

Căn cứ vào Hợp đồng ............. số: ....../......../....../..... ký ngày ..../...../........ giữa Công ty ......... và Công ty......................................

Hôm nay, ngày ...... tháng ..... năm ........, chúng tôi gồm:

 BÊN ..........................................................................................................................................

 CÔNG TY ..................................................................................................................................

 Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................................................

 Đại diện bởi ông : ......................................................................................................................

 Chức danh : Giám đốc/Tổng giám đốc

 Số điện thoại : ................................................. Fax: ..................................................................

 MST : ..................................................................................................(Sau đây gọi tắt là Bên A)

 BÊN ..........................................................................................................................................

 CÔNG TY ..................................................................................................................................

 Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................................................

 Đại diện bởi ông : .......................................................................................................................

 Chức danh : Giám đốc/Tổng giám đốc

 Số điện thoại : ................................................ Fax: ....................................................................

 MST : ................................................................................................................(Sau đây gọi tắt là bên B).

 Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng .................. số: ....../......../....../200.ký ngày ..../...../........ với nội dung sau:

 ĐIỀU 1: Bên B đã tiến hành ............... cho Bên A theo hợp đồng ........... nghiệp số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../.......

 ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

 - Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

 + Giá trị hợp đồng trước thuế:.........................................................................................................

 + Thuế VAT:...................................................................................................................................

 + Giá trị hợp đồng sau thuế:............................................................................................................

 - Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên .................................

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Biên bản thanh lý hợp đồng để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý