Biên bản thanh lý hợp đồng Thủ tục thanh lý hợp đồng

Giới thiệu

Biên bản thanh lý hợp đồng - Thủ tục thanh lý hợp đồng

Thủ tục thanh lý hợp đồng là khâu đoạn cuối cùng để hoàn tất một hợp đồng kinh tế nào đó mà bạn và đối tác đã ký kết trước đó. Để tránh những phiền phức có thể xảy ra sau khi hết hợp đồng trong tất cả các lĩnh vực, bạn nên thực hiện Biên bản thanh lý hợp đồng để chấm dứt hợp đồng nhằm tránh chanh chấp giữa các bên liên quan, sau đây là mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn.

Biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế

Mẫu hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình

Mẫu hợp đồng kinh tế

Hợp đồng mua bán hàng hóa

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Hợp đồng mua bán xe

Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng

Biên bản thanh lý hợp đồng:

Biên bản thanh lý hợp đồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Căn cứ vào Hợp đồng ............. số: ....../......../....../..... ký ngày ..../...../........ giữa Công ty ......... và Công ty....................................................................................................

Hôm nay, ngày ...... tháng ..... năm ........, chúng tôi gồm:

 BÊN ....................................................................................................................................................

 CÔNG TY ............................................................................................................................................

 Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................................................

 Đại diện bởi ông: ...................................................................................................................................

 Chức danh: Giám đốc/Tổng giám đốc

 Số điện thoại: .............................................................. Fax: ..................................................................

 MST: ................................................................................................................(Sau đây gọi tắt là Bên A)

 BÊN ......................................................................................................................................................

 CÔNG TY ...............................................................................................................................................

 Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................................................

 Đại diện bởi ông: .....................................................................................................................................

 Chức danh: Giám đốc/Tổng giám đốc

 Số điện thoại: ............................................................. Fax: ....................................................................

 MST : ................................................................................................................(Sau đây gọi tắt là bên B).

 Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng .................. số: ....../......../....../200.ký ngày ..../...../........ với nội dung sau:

 ĐIỀU 1: Bên B đã tiến hành ............... cho Bên A theo hợp đồng ........... nghiệp số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../.......

 ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

 - Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

 + Giá trị hợp đồng trước thuế:..................................................................................................................

 + Thuế VAT:............................................................................................................................................

 + Giá trị hợp đồng sau thuế:.....................................................................................................................

 - Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên ...........................................

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng ............. số: ....../......../....../..........ký ngày ..../...../........ giữa Công ty ............ và Công ty ...........

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A
Giám đốc
ĐẠI DIỆN BÊN B
Giám đốc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Biên bản thanh lý hợp đồng để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý