Mẫu biên bản và nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức Biên bản hội nghị cán bộ công viên chức

Giới thiệu

Biên bản hội nghị cán bộ công chức và Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức

Mẫu Biên bản hội nghị cán bộ công chức và Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức của cơ quan, đơn vị nào đó với đại diện của đại biểu các bộ ngành tham gia. Biên bản hội nghị cán bộ công chức ghi lại toàn bộ thông tin của cuộc họp báo cáo nội dung công việc đã đạt được theo kế hoạch và Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức cho thời gian tiếp theo.

Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức

Bài diễn văn khai mạc hội nghị công nhân viên chức

Tên cơ quan chủ quản
Tên đơn vị 

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________

…………, ngày ..… tháng ….. năm 200....

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC
CƠ QUAN ......................... NĂM 20....

Cơ quan …………..................…năm ................

Thời gian:........................ sáng ngày …. tháng …. năm 200.....

Có mặt: …...................... / …......................

Vắng mặt:.................................

Đại biểu:..................................................................................................................................................

Chủ tịch đoàn:

- Đ/c……………………...................................……….................................................................................

- Đ/c……………………………….................................................................................................................

Thư ký đoàn:

- Đ/c…………………………………..............................................................................................................

- Đ/c ……………………………………..........................................................................................................

Nội dung hội nghị:

Phần I:

Đ/c.......................……………… trình bày “Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức và công tác Công đoàn năm 20......, phương hướng nhiệm vụ năm 20.....”.

Phần II:

Đ/c.................................……… Ban thanh tra nhân dân Cục Thống kê trình bày báo cáo “Kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 20.....”.

Phần III:

Đ/c ……….….........................… đọc quyết định khen thưởng công đoàn năm 20......

Phần IV:

Các ý kiến tham gia vào các báo cáo trình bày tại hội nghị.

Đồng chí ………...................……… chủ trì phần thảo luận này.

Sau khi các báo cáo được các đồng chí Chủ tịch công đoàn, Trưởng Ban thanh tra nhân dân trình bày, CBCC đã tham gia ý kiến với các nội dung sau đây:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Phần V:

Đ/c ……………….....................… thay mặt tổ thư ký thông qua dự thảo “Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Cục Thống kê năm .............”. Sau đó có một số ý kiến về các chỉ tiêu phấn đấu như sau:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

(Có văn bản kèm theo).

Phần VI: Phát biểu của đại diện công đoàn viên chức thành phố.

Đ/c ………............……............công đoàn viên chức thành phố phát biểu với hội nghị về 1 số vấn đề sau:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Phần VII: Đ/c …...........…….. tổng kết bế mạc - Phát động phong trào thi đua

Hội nghị kết thúc lúc ……………………......…….. phút cùng ngày.

Thư ký hội nghị                   Chủ tịch công đoàn                       Chủ tịch đoàn
Ký, ghi rõ họ tên                     Ký, ghi rõ họ tên                           Ký, ghi rõ họ tên

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu biên bản và nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính