Mẫu C67a-HD - Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản Thủ tục hưởng chế độ thai sản

Giới thiệu

Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản - Mẫu C67a-HD

VnDoc.com xin giới thiệu Mẫu C67a-HD - Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản được ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Với mẫu danh sách đề nghị hưởn chế độ thai sản này sẽ hỗ trợ bạn đọc trong việc giải quyết các vấn đề về thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Mẫu đơn đăng ký bảo hiểm xã hội

Tên cơ quan (đơn vị):…………………..                                                  Mẫu số: C67a- HD
Mã đơn vị:…………………………….....

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG  ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Tháng….....quý….....năm…...….
Số hiệu tài khoản:………….….........…...……….Mở tại:………......….……………..………
Tổng số lao động……..……...................…....…Trong đó nữ:………………..….....………
Tổng quỹ lương trong (tháng) quý…………..............…………....…………........…….……

                                                                                                                                      Số:…….........….

STT Họ và tên Số sổ BHXH Tiền lương tính hưởng BHXH Thời gian đóng BHXH Số đề nghị Chi chú
Số ngày nghỉ Số tiền 
Trong kỳ Luỹ kế từ đầu năm
A B C 1 2 3 4 5 D
I Khám thai              
1                
...                
II Sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu              
1                
....                
III Sinh con, nuôi con nuôi              
1                
....                
IV Thực hiện các biện pháp tránh thai              
1                
....                
  Tổng cộng              

Ngày……tháng…..năm……

         Người lập                                          Kế toán trưởng                            Thủ trưởng đơn vị
        (Ký, họ tên)                                            (Ký, họ tên)                                   (Ký, đóng dấu)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu C67a-HD - Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Việc làm - Nhân sự