Giấy cam kết Mẫu biên bản cam kết

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 32 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 77,6 KB
  • Lượt tải: 34.321
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Bản cam kết là mẫu văn bản được sử dụng nhằm mục đích cam kết thực hiện công việc gì đó theo như thỏa thuận đảm bảo sự ràng buộc giữa các bên với nhau.

Bản cam kết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o-------

 BẢN CAM KẾT

Kính gửi: ……………………..................................

Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi) …………..………...………..………...…………………………...............

Mã số thuế (nếu có): …………………………..………...………..………...…………………………..................

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD :............................Ngày cấp: ..........................Nơi cấp:..........…………........

Địa chỉ cư trú/trụ sở:……………………….…………….………………………………………......……..............

Nơi làm việc(nếu có): ……...…………….………………..……………………….……...……………..................

Điện thoại liên hệ: ……...…………….…………………………………………..……………………….................

Tôi cam kết các nội dung sau đây….............................................…………………………………..............

1…...…………….………………..…………………………..............……………………………………...............

2…...…………….………………..…………………………..............……………………………………...............

3…...…………….………………..…………………………..............……………………………………...............

4…...…………….………………..…………………………..............……………………………………...............

5…...…………….………………..…………………………..............……………………………………...............

Tôi/chúng tôi đề nghị:

1…...…………….………………..…………………………..............……………………………………................

2…...…………….………………..…………………………..............……………………………………................

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Giấy cam kết để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Thủ tục hành chính