Giấy cam kết Mẫu biên bản cam kết

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 52 👨 )
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 77,6 KB
  • Lượt tải: 85.544
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Mẫu giấy bản cam kết

Giấy cam kết hay Bản cam kết là mẫu văn bản được sử dụng nhằm mục đích cam kết thực hiện công việc gì đó theo như thỏa thuận đảm bảo sự ràng buộc giữa các bên với nhau. Mời bạn đọc tải mẫu Giấy cam kết để tham khảo khi cần thỏa thuận cam kết nhằm tránh các rắc rối về pháp lý sau này cũng như tìm hiểu cách viết bản cam kết đúng nhất.

Cách viết Giấy cam kết

Bản cam kết thu nhập cá nhân

Bản cam kết xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội

Giấy cam kết bảo lãnh nhân sự

Mẫu giấy cam kết trả nợ

Mời các bạn tham khảo Mẫu giấy cam kết dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o-------

 BẢN CAM KẾT

Kính gửi: ……………………........................................

Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi) …………..………...………..………...………………………….....................

Mã số thuế (nếu có): …………………………..………...………..………...………………………….......................

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD :............................Ngày cấp: ..........................Nơi cấp:..........………….............

Địa chỉ cư trú/trụ sở:……………………….…………….………………………………………......……...................

Nơi làm việc(nếu có): ……...…………….………………..……………………….……...……………......................

Điện thoại liên hệ: ……...…………….…………………………………………..……………………….....................

Tôi cam kết các nội dung sau đây….............................................…………………………………..................

1…...…………….………………..…………………………..............……………………………………...................

2…...…………….………………..…………………………..............……………………………………...................

3…...…………….………………..…………………………..............……………………………………...................

4…...…………….………………..…………………………..............……………………………………...................

5…...…………….………………..…………………………..............……………………………………...................

Tôi/chúng tôi đề nghị:

1…...…………….………………..…………………………..............……………………………………...................

2…...…………….………………..…………………………..............……………………………………...................

3............................................................................................................................................................

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

............., ngày ...... tháng ...... năm..........
CÁ NHÂN/PHÁP NHÂN CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Giấy cam kết để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính