Công văn đề nghị của đơn vị mẫu D01b-TS Công văn đề nghị điều chỉnh các thông tin BHXH

  • Đánh giá:
    ( 4 ★ | 10 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 78 KB
  • Lượt tải: 42.447
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Mẫu D01b-TS là công văn đề nghị của đơn vị gửi lên cơ quan bảo hiểm xã hội yêu cầu đề nghị cơ quan bảo hiểm sửa đổi, điều chỉnh các thông tin liên quan đến người lao động về thông tin bảo hiểm xã hội đảm bảo quyền lợi của người lao động và doanh nghiệp.

Công văn đề nghị của đơn vị - mẫu D01b-TS

Đơn vị:..........
Số:...................
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------o0o-----------

Mẫu số: D01b-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH
Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

........, ngày ..... tháng ..... năm ....

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội................................................

- Tên đơn vị:....................................................................................................................................

- Mã số quản lý:..............................................................................................................................

- Địa chỉ:.........................................................................................................................................

Nội dung:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Lý do:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Hồ sơ gửi kèm:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Công văn đề nghị của đơn vị mẫu D01b-TS để xem.
Xem thêm Việc làm - Nhân sự