Mẫu D01b-TS bảo hiểm xã hội Yêu cầu cơ quan bảo hiểm sửa đổi, điều chỉnh thông tin liên quan

Giới thiệu

Mẫu D01b-TS bảo hiểm xã hội mới nhất

Mẫu D01b-TS bảo hiểm xã hội mới nhất được đơn vị gửi lên cơ quan bảo hiểm xã hội yêu cầu cơ quan bảo hiểm sửa đổi, điều chỉnh các thông tin liên quan đến người lao động về thông tin bảo hiểm xã hội đảm bảo quyền lợi của người lao động và doanh nghiệp. Mẫu công văn đề nghị dành cho đơn vị được ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam, mời bạn đọc tải mẫu D01b-TS để tham khảo chi tiết hơn.

Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Mẫu D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT

Luật bảo hiểm xã hội 2006

Mẫu số 02/THE: Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT

Đơn vị:..........
Số:...................
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------o0o-----------

Mẫu số: D01b-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH
Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

........, ngày ..... tháng ..... năm ....

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội................................................

- Tên đơn vị:...........................................................................................................................................

- Mã số quản lý:......................................................................................................................................

- Địa chỉ:................................................................................................................................................

Nội dung:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Lý do:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Hồ sơ gửi kèm:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết theo quy định.

Thủ trưởng đơn vị
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Danh sách đề nghị

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu D01b-TS bảo hiểm xã hội để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Bảo hiểm