Mẫu Đăng ký thoả ước lao động tập thể

Giới thiệu

Tên đơn vị:………………….
Địa chỉ:………………………
Mã QLLĐ: ………………….

Số: ......./.......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------

 ..........., ngày……. tháng……. năm .….


ĐĂNG KÝ
Thỏa ước lao động tập thể

                                                     Kính gửi: Phòng Lao động Thương binh và xã hội .........

Chúng tôi gồm có :

1. Đại diện người sử dụng lao động:

(Họ tên, chức vụ) …………………………………………………………………………

2. Đại diện tập thể lao động:

(Họ tên, chức vụ)……………………………………………………………………………

Đã ký kết thỏa ước lao động tập thể ngày………tháng ………năm ………..

- Xây dựng thỏa ước lao động tập thể lần đầu                  

- Xây dựng thỏa ước lao động tập thể sửa đổi, bổ sung    

- Gia hạn thỏa ước lao động tập thể                                

Đề nghị được đăng ký tại Phòng Lao động Thương binh và xã hội ............ Tài liệu đăng ký gồm có thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp kèm theo phụ lục (nếu có) và một biên bản lấy ý kiến tập thể lao động.

                             ......... , ngày ……….tháng ………năm ………

                           Giám đốc doanh nghiệp

                          (Ký tên và đóng dấu)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu Đăng ký thoả ước lao động tập thể để xem.

Video đang được xem nhiều

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Việc làm - Nhân sự