Mẫu đơn đăng ký dự thi nâng ngạch Mẫu đơn đăng ký

Giới thiệu

Mẫu đơn đăng ký dự thi nâng ngạch
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34 /2010/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI NÂNG NGẠCH

Từ ngạch Giáo viên trung học lên ngạch Giáo viên trung học cao cấp

Kính gửi: Hội đồng thi nâng ngạch 
Đồng kính gửi:..................................................

Tên tôi là (chữ in hoa):.......................................................................Nam/ Nữ….

Ngày tháng năm sinh:.............................................................................................

Nơi ở hiện nay:.........................................................................................................

Đơn vị công tác (khoa, trường):............................................................................

Chức vụ:....................................................................................................................

Trình độ chuyên môn cao nhất:............................................................................

Ngày tháng năm được tuyển dụng vào biên chế:.............................................

Ngạch viên chức hiện nay:..............Mã số:..................Thời gian xếp:..............

Hệ số lương hiện hưởng:..........................Ngày tháng năm xếp:.....................

Sau khi nghiên cứu các quy định về việc thi nâng ngạch từ ngạch Giáo viên trung học lên ngạch Giáo viên trung học cao cấp tại công văn số ............. ngày của ............. và các văn bản hiện hành khác, tôi tự đánh giá bản thân có đủ các điều kiện để tham dự kỳ thi nâng ngạch từ ngạch Giáo viên trung học lên ngạch Giáo viên trung học cao cấp.

Tôi làm đơn này đăng ký dự thi nâng ngạch năm.........

Tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc quy chế thi do Hội đồng thi quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ gửi kèm theo gồm có: 
1.………………………….
2…………………………..
3…………………………..
4…………………………..
........ ngày.....tháng.....năm.....
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đơn đăng ký dự thi nâng ngạch để xem.

Video đang được xem nhiều

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính