Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập Biểu mẫu cho GD-ĐT

Giới thiệu

VnDoc.com xin giới thiệu Đơn đề nghị hỗ trợ học tập được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 19 tháng 1 năm 2012 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

Tải thêm mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ học tập (Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC TẬP

(Dùng cho học sinh, sinh viên học tại các trường, khoa dự bị đại học, các trường đại học,
cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề)

 

Kính gửi: Phòng lao động - thương binh và xã hội (cấp huyện)

Họ và tên:..........................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.....................................................................................................................

Dân tộc:............................................................................................................................................

Ngành học:.............................................Mã số học sinh/sinh viên:..................................................

Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên:...................................................................................................

Nơi cư trú của gia đình:....................................................................................................................

Thuộc đối tượng được hưởng chi phí hỗ trợ học tập theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010- 2015.

Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết cấp tiền hỗ trợ học tập theo quy định và chế độ hiện hành.

.....…, ngày ......tháng.....năm......
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập để xem.

Video đang được xem nhiều

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo