Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông

Giới thiệu

Đơn đề nghị miễn, giảm học phí

Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí là mẫu đơn mới nhất cũng như theo quy định dành cho các em học sinh, hộ gia đình khi cần được hỗ trợ miễn giảm học phí, tạo điều kiện, môi trường học tập tốt nhất dành cho các em cũng như thể hiện sự quan tâm, tính nhân văn của Đảng, Nhà nước với các tầng lớp, đối tượng trong xã hội.

Đơn xin hoãn nộp học phí

Đơn xin rút tiền học phí

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập

Đơn xin học bổng

Đơn đề nghị miễn, giảm học phí được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch quy định về miễn giảm học phí số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Mời các bạn tham khảo.

15 đối tượng được miễn học phí theo quy định mới

Mẫu đơn đề nghị, miễn giảm học phí:

Đơn đề nghị miễn, giảm học phí
Đơn đề nghị miễn, giảm học phí

Nội dung Đơn đề nghị miễn, học phí như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------o0o----------

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông)

Kính gửi: (Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông)

Họ và tên (1):................................................................................................................................

Là Cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):..................................................................................

Hiện đang học tại lớp:....................................................................................................................

Trường:........................................................................................................................................

Thuộc đối tượng:...........................................................................................................................

(Ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49)

Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

.........., ngày ... tháng ... năm ..........

Người làm đơn (3)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)


----------------------------------------
(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông ghi tên của học sinh.

(2) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo