Mẫu đơn khiếu nại hoặc tố cáo Đơn khiếu nại hoặc tố cáo

Giới thiệu

Mẫu đơn khiếu nại hoặc tố cáo

Bạn cần khiếu nại hoặc tố cáo một hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền lợi của xã hội hoặc cá nhân một cách sai trái thì bạn có quyền làm đơn đề nghị lên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề giải quyết. Tải mẫu đơn khiếu nại, mẫu đơn tố cáo sẽ giúp bạn trình bày nội dung khiếu nại hoặc tố cáo các hành vi xâm phạm đến quyền lợi của bản thân.

Đơn tố giác tội phạm

Mẫu đơn xin khiếu nại (có hướng dẫn)

Đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o----------

ĐƠN KHIẾU NẠI (HOẶC TỐ CÁO)

(Về việc…………………..)

I. Kính gửi:……………........................................... (Tên cơ quan, tổ chức, cán bộ có thẩm quyền giải quyết) 

II. Lược ghi lý lịch người gửi đơn

Tên tôi là:…………..................………………….................................. sinh ngày……..tháng....….năm…......

Thường trú tại:…………………................……. Số passport (hộ chiếu) ……………………….........................

Ngày và nơi cấp:……………................……….. Hiện đang (làm gì, ở đâu): ……………………......................

III. Giải trình vụ việc (cần khiếu nại, tố cáo)

Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(Nếu quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm, bị giải quyết sau thì viết đơn khiếu nại).

(Nếu người thực hiện hành vi phạm tội, hành vi xâm phạm quyền lợi của xã hội, của bản thân, của người xung quanh một cách sai pháp luật, trái với đạo đức xã hội thì nêu rõ tên là đơn tố cáo).

IV. Nêu yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Đề ghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, người biết việc làm chứng…). Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.

- Đề nghị áp dụng hình thức xử lí thích đáng đối với người bị khiếu nại, tố cáo.

V. Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan trước cơ quan tổ chức, về nội dung khiếu nại (tố cáo) trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại (tố cáo).

Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho...........................................................

...........................................................................................................................................................

Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

..................., ngày…. tháng….. năm…......
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đơn khiếu nại hoặc tố cáo để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Khiếu nại - Tố cáo