Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học Biểu mẫu giáo dục

  • Đánh giá:
    ( 5 ★ | 1 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 67,5 KB
  • Lượt tải: 3.621
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học nếu thí sinh nhận thấy điểm của môn thi không xác thực hoặc có sự nhầm lẫn nào đó, thì có thể gửi đơn phúc khảo đến hội đồng thi của Trường đề nghị chấm lại bài thi của môn đó.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***---------

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học ................................................................

Tên tôi là:. ................................................................................................................................

Sinh ngày:.................................................................................................................................

Nơi sinh:....................................................................................................................................

Trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt tháng .... năm ........., tôi đăng ký dự thi tại Hội đồng tuyển sinh của Đại học ......................

+ Số báo danh:................................................................Phòng thi:..........................................

+ Chuyên ngành dự thi...............................................................................................................

+ Môn đề nghị chấm lại (chỉ ghi môn đề nghị chấm lại):

Môn cơ bản:................................................................; số điểm đã đạt.....................

Môn cơ sở:...................................................................; số điểm đã đạt....................

Môn ngoại ngữ:............................................................; số điểm đã đạt....................

................., ngày.......tháng........năm........

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Giáo dục - Đào tạo