Mẫu đơn xin thường trú, tạm trú

Giới thiệu


Kính gửi:........................................................................ (1)

ĐƠN XIN THƯỜNG TRÚ
APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENCE STATUS
(Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam)
To be completed by foreign non-permanent residents in Viet Nam

1. Họ và tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………………….
Full name (in block letters)

Họ và tên khác (nếu có):……………………………………………………………………………
Other name (if any)

2. Sinh ngày…...tháng…..năm….…… 3. Giới tính nam 0 nữ 0
Date of birth (day, month, year) Sex Male Female

4. Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………
Place of birth

5. Quốc tịch gốc:......................................................... Quốc tịch hiện nay:……………………………
Nationality at birth Nationality at present

6. Dân tộc: ................................................................. 7. Tôn giáo:……………………………………
Ethnicity Religion

8. Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu số:
Passport number or other document in lieu of a passport

Cơ quan cấp: .......................................................... Có giá trị đến ngày ....... tháng ...... năm……..
Issuing authority Expiry date (day, month, year)

9. Địa chỉ thường trú, nghề nghiệp, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam:
Residential address, profession, business address abroad (before travelling to Viet Nam)

- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………...
Residential address

- Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………..
Occupation

- Nơi làm việc: ……………………………………………………………………………………..
Business address

10. Mức thu nhập hiện nay (tính theo đồng Việt Nam/tháng):………………………………………...
Current incomes (in Vietnamese Dong/per month)

 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đơn xin thường trú, tạm trú để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính