Mẫu đơn xin trợ cấp xã hội Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

Giới thiệu

Mẫu đơn xin trợ cấp xã hội

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội là mẫu đơn được gửi lên Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xin được nhận trợ cấp hàng tháng vì thuộc một trong các đối tượng được Nhà nước hỗ trợ nhận trợ cấp xã hội. Mời bạn đọc tải mẫu đơn xin trợ cấp xã hội và điền đầy đủ thông tin cá nhân của người làm đơn cùng hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã để được xét duyệt.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

...................., ngày......tháng......năm.......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI

Kính gửi: - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)............................
                - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố).............
                  Tỉnh, thành phố...........................................................................

Tên tôi là: ....................................................................................... Nam, nữ:...........................................

Sinh ngày.........tháng..........năm.................................................................................................................

Quê quán:..................................................................................................................................................

Hiện có hộ khẩu thường trú tại:...................................................................................................................

Xã (phường, thị trấn):..............................................Huyện (quận, thị xã, TP):..............................................

Tỉnh:.........................................................................................................................................................

Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng........................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Vậy tôi làm đơn này đề nghị.......................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Xác nhận của Trưởng thôn xác nhận
trường hợp ông (bà)..........................................
nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện
xem xét cho .....................................................

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã UBND
xã................................

 

Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã từ ngày.... tháng....năm 20.. đến ngày... tháng.... năm 20...... Đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.

TM.UBND XÃ

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đơn xin trợ cấp xã hội để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính