Mẫu đơn xin vào học lớp 6 Đơn xin nhập học cho học sinh lớp 6

Giới thiệu

Đơn xin nhập học lớp 6

Năm 2016, công tác tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1 và lớp 6 được thực hiện bằng phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định. Việc tuyển sinh bảo đảm 100% trẻ đều có chỗ học trên địa bàn, không tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6. Để tham gia tuyển sinh vào lớp 6, phụ huynh cần có Đơn xin nhập học lớp 6 dưới đây.

Đơn xin xét tuyển vào lớp 1

Đơn xin học hè

Đơn xin tham gia câu lạc bộ hè

Đơn xin học lại

Đơn xin học bán trú

Đơn xin chuyển trường của học sinh THCS

Mẫu đơn xin vào học lớp 6

Mời các bạn tham khảo bản text mẫu Đơn xin vào học lớp 6 THCS

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS - THPT........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phú
c
----------------------------

Số đơn:....................

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6

NĂM HỌC 20... – 20...

Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường TRUNG HỌC THCS-THPT...................................

Em tên là: .........................................................................Nam, Nữ:.........................................................

Sinh ngày: ......./......./......Tại (quận, TP) ......................................................Dân tộc:...............................

Hiện ngụ tại số: ....................Đường: ........................Phường: ..................Quận: ...................................

Hộ khẩu thường trú: .................................................................Điện thoại: ..............................................

Họ và tên cha: ..........................................................................................................................................

Nghề nghiệp: ..................................................................Điện thoại………................…………….............

Họ và tên mẹ: ...........................................................................................................................................

Nghề nghiệp: .................................................................Điện thoại…….................……………….............

Đã học lớp 5 tại trường tiểu học …………….....… Quận/Huyện:………….....…. TP: …….......….............

KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 20… – 20…

Mẫu đơn xin vào học lớp 6, lớp 8

Các thành tích đã đạt được học tập, văn nghệ, thể thao…..............................(từ cấp Quận/Huyện trở lên):

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Em làm đơn này xin được nhập học lớp 6 tại trường TRUNG HỌC THCS - THPT..................................

Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội qui nhà trường.

Ngày ..... tháng ...... năm 20…...

Chữ ký Cha, Mẹ (Người đỡ đầu)

Họ và tên ................................

Học sinh ký tên

Họ và tên .........................

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đơn xin vào học lớp 6 để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo