Mẫu gia hạn hợp đồng Biểu mẫu hành chính

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 10 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 96,7 KB
  • Lượt tải: 11.827
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Dưới đây là mẫu Phụ lục gia hạn hợp đồng căn cứ vào hợp đồng đã được ký kết trước đó, tuy nhiên dựa vào nhu cầu thực tế nên mẫu hợp đồng đã được gia hạn thêm thời gian hiệu lực.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày … tháng… năm….

PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG

Số.................

- Căn cứ theo HĐKT số......................đã ký ngày ……., tháng……., năm…………...
- Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên..................................................................................

Chúng tôi gồm có.

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY…………………………………………...........................................................

Đại diên : Ông Nguyễn Văn A

Chức vụ : Giám đốc

Địa chỉ : ………………..................................................................................................

Điện thoại : +84……….....................….. Fax: +84………….........................................

Mã số thuế :……………….………………………………………………..........................

Số tài khoản :………………..……………………………………………….......................

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY…………………………………………........................……….......................

Đại diên : Nguyễn Văn B

Chức vụ : Giám đốc

Địa chỉ : ………………..................................................................................................

Điện thoại : +84……….....................….. Fax: +84………….........................................

Mã số thuế :……………….………………………………………………..........................

Số tài khoản :………………..……………………………………………….......................

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số....... về gia hạn hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:

1. …………………..…………………..…………………..…………………..………………

2. …………………..…………………..…………………..…………………..………………

5. Điều khoản chung:

5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số........................

5.2 PL HĐ được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ....5.3 Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số...và có giá trị kể từ ngày ký….....

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                       ĐẠI DIỆN BÊN B
   

    GIÁM ĐỐC                                                                 GIÁM ĐỐC

 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu gia hạn hợp đồng để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý