Mẫu giấy biên nhận tiền Thủ tục trong giao dịch mua bán, chuyển nhượng

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 37 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 67 KB
  • Lượt tải: 53.465
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Mẫu giấy biên nhận tiền là mẫu văn bản được sử dụng trong các giao dịch dân sự, mua bán và chuyển nhượng tài sản để bạn tham khảo, là căn cứ xác nhận một bên đã giao tiền cho bên nhận.

Mẫu giấy biên nhận tiền

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------***------

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày…..tháng….năm 2010 tại…………., Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:………………………………………………………...

Số chứng minh thư: …………..........Ngày cấp:…………………………….Nơi cấp: ………….......

Địa chỉ:………………...…............................…………………………………………………............

Hộ khẩu thường trú: …...…............................………………………………………………............

Chỗ ở hiện tại: …...…............................……………………………………………………..............

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B): Ông (Bà):……………………………………….....................

Số chứng minh thư: …...………..Ngày cấp:……..............….Nơi cấp:…………………….............

Đại chỉ: ………………………………………………………………….……………………...................

Hộ khẩu thường trú: …...…............................……………………………………………................

Chỗ ở hiện tại: …...…............................…………………………………………………..................

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản số:…………....được lập ngày…....tháng…..năm .......tại…............…. Ông/Bà:………........................................

Đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:……………VNĐ (viết bằng chữ:……..….).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  Hà Nội, ngày………tháng……….năm 2010
BÊN GIAO TIỀN BÊN NHẬN TIỀN
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu giấy biên nhận tiền để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán