Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản Biểu mẫu ngân hàng

Giới thiệu

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Giấy đề nghị chuyển khoản áp dụng đối với các giao dịch ngân hàng, tổ chứng tín dụng để bạn đọc tham khảo.

……………………….

Số: ……………………..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

Hà Nội, ngày…… tháng………. năm…….

 GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: ....................................Ngân hàng:.................

Họ và tên: ………………………………..MSCB: ……………………………….........…

Đơn vị:……………………………………………………………………........……………

Số tiền bằng số: ………………………………………………………………........………

Bằng chữ: ……………………………………………………………………..........………

Lý do chi tiêu: …………………………………………………………………........………

Căn cứ vào hoá đơn số: ……........ ngày ….... tháng ……. năm …….

Tên tài khoản thụ hưởng:……………………………………………………………….....

Tại Ngân hàng:………………………………………………………………………..........

Số tài khoản: ………………………………………………………………………….........

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………........

 Thủ trưởng đơn vị                                                               Chủ nhiệm đề tài/dự án
 Người xin thanh toán

 

KIỂM SOÁT VÀ PHÊ DUYỆT THANH TOÁN

Bằng số:………………………………………………………………………………………..

Bằng chữ:………………………………………………………………………………………

.............., ngày......... tháng .........năm.......

Phụ trách kế toán                                                   TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán