Mẫu giấy đề nghị tạm ứng Thủ tục xin tạm ứng tiền

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 15 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 57,1 KB
  • Lượt tải: 10.268
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Giấy đề nghị tạm ứng là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho nhân viên tạm ứng để đi công tác, giải quyết việc của cơ quan đơn vị hoặc việc cá nhân.

Giấy đề nghị tạm ứng

ĐƠN VỊ..............

..........................
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Kính gửi : CÔNG TY.................................

Họ và tên:……………………………….......…….MSCB:………………………………..…….......................

Đơn vị/bộ phận:..............................................................................................................................

Chức danh:....................................................................................................................................

Đề nghị tạm ứng số tiền:……………………………………………………………………............................

Viết bằng chữ:………………………………………………………………………………..............................

Lý do tạm ứng:……………………………………………...……………………………….............................

Thời hạn thanh toán:………………………………………………………………………...............................

 

   Thủ trưởng đơn vị                            Chủ nhiệm đề tài/dự án                        Người tạm ứng 

 

PHẦN KIỂM SOÁT VÀ CHẤP NHẬN:

Số tiền:………………………………………………………………………..................................................

Viết bằng chữ:………………………………………………………………………........................................

Theo phiếu hạch toán số:.................................................của ngân hàng ngày..................................

 

Phụ trách kế toán                                           TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu giấy đề nghị tạm ứng để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán