Mẫu giấy thanh toán tạm ứng Giấy thanh toán tạm ứng theo Quyết định 48

Giới thiệu

Giấy thanh toán tạm ứng

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Giấy thanh toán tạm ứng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán. Biểu mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.

Mẫu số 30-CBH: Giấy đề nghị tạm ứng mai táng

Mẫu giấy thanh toán tạm ứng

Giấy đề nghị tạm ứng

Mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng

Mẫu đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí

Đơn vi: ……....
Bộ phận: …….
Mẫu số: 04-TT
(Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG
Ngày ... tháng ... năm ...

Số: ................
Nợ: ................
Có: ................

- Họ và tên người thanh toán: ........................................................................................

- Bộ phận (hoặc địa chỉ): ................................................................................................

- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I- Số tiền tạm ứng

...................................

  1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

...................................

  1. Số tạm ứng kỳ này:

...................................

- Phiếu chi số: .............ngày .........

...................................

- Phiếu chi số: .............ngày .........

...................................

- ....

...................................

II- Số tiền đã chi

...................................

  1. Chứng từ số ............ ngày ........

...................................

  1. .....

...................................

III- Chênh lệch

...................................

  1. Số tạm ứng chi không hết (I – II)

...................................

  1. Chi quá số tạm ứng (II – I)

...................................

 

Giám đốc
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Kế toán thanh toán
(Ký, họ tên)
Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu giấy thanh toán tạm ứng để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán