Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân Thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 6 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 80 KB
  • Lượt tải: 13.333
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo Mẫu số 04-2/TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính được sử dụng để quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân để bộ phận kế toán thay mặt nhân viên thực hiện quyết toán thuế.

Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

............, ngày......tháng ......năm ......

GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Tên tôi là:…………………...................……….. Quốc tịch:…........................………..…………..........

Mã số thuế: ……………………………………………………..............................................……..........

Năm ...........................tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị............................

Đề nghị Công ty/đơn vị (mã số thuế) ....................thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ........... với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

.................., ngày ....... tháng ....... năm .......

NGƯỜI UỶ QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán