Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất

Giới thiệu

Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân TNCN

Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính được sử dụng để quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân để bộ phận kế toán thay mặt nhân viên thực hiện quyết toán thuế. 

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế đối với phần thu nhập do tổ chức, cá nhân trả trong các trường hợp:

  • Cá nhân có thu nhập tại một nơi duy nhất trong năm.
  • Có thu nhập tại một đơn vị đồng thời có thu nhập vãng lai ở đơn vị khác nhưng thu nhập bình quân hàng tháng không quá 10 triệu và phải có chứng từ khấu từ thuế.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số
92/2015/TT-BTC 
ngày15/6/2015
của Bộ Tài chính)

GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm....................

Tên tôi là:…………………...................……….. Quốc tịch:…........................………..…………..........

Mã số thuế: ……………………………………………………..............................................……..........

Năm ...........................tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị............................

Năm ...........................tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị............................ và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn.

Đề nghị Công ty/đơn vị ...............................(Mã số thuế ....................) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ........... với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

.................., ngày ....... tháng ....... năm .......

NGƯỜI UỶ QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngoài mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân, bạn đọc có thể tham khảo một số mẫu giấy ủy quyền khi cần người khác thay mặt mình thực hiện công việc nào đó.

Giấy ủy quyền ký giấy tờ

Giấy ủy quyền giao nhận chứng từ

Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Giấy ủy quyền khiếu nại

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán