Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 7 👨 )
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 80 KB
  • Lượt tải: 15.229
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo Mẫu số 04-2/TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính được sử dụng để quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân để bộ phận kế toán thay mặt nhân viên thực hiện quyết toán thuế.

Giấy ủy quyền bằng tiếng Anh (Power of attorney)

Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

Giấy ủy quyền ký giấy tờ

Giấy ủy quyền sử dụng xe máy

Giấy ủy quyền giao nhận chứng từ

Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Giấy ủy quyền khiếu nại

Giấy ủy quyền tham gia tố tụng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

............, ngày......tháng ......năm ......

GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Tên tôi là:…………………...................……….. Quốc tịch:…........................………..…………..........

Mã số thuế: ……………………………………………………..............................................……..........

Năm ...........................tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị............................

Đề nghị Công ty/đơn vị (mã số thuế) ....................thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ........... với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

.................., ngày ....... tháng ....... năm .......

NGƯỜI UỶ QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán