Mẫu giấy xin phép nghỉ dạy Biểu mẫu GD-ĐT

Giới thiệu

Mẫu giấy xin phép nghỉ dạy

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TRƯỜNG ……………..
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

……….., ngày ……..tháng …năm……

GIẤY XIN PHÉP NGHỈ DẠY

                                                              Kính gửi:   - Ban Giám hiệu;

                                                                                - Ban Thanh tra Giáo dục 

Tôi tên là: .........................................................................................................

CBGD Khoa:....................................................................................................

Xin được phép nghỉ dạy môn:...........................................................................

Lớp:........... Tiết:................... Ngày................. Phòng ..................................

Lý do:...............................................................................................................

Người dạy thay:................................................................................................

Giấy này thực hiện lúc ..... giờ, ngày ................................................................

CHỦ NHIỆM KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

CÁN BỘ GIẢNG DẠY

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu giấy xin phép nghỉ dạy để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo