Mẫu Hợp đồng góp vốn Biểu mẫu hành chính

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 5 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 133 KB
  • Lượt tải: 14.085
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Nếu bạn có nhu cầu góp vốn chung để thực hiện hoạt động kinh doanh thì có thể tham khảo biểu mẫu Hợp đồng góp vốn dưới đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***-------

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN

Tại Phòng Công Chứng số............ thành phố Hà Nội (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A):

Ông (Bà): ...................................................................................................................................................

Sinh ngày: ..................................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:....................cấp ngày ........../........../...........tại .................................................

Hộ khẩu thường trú (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi nơi đăng ký tạm trú): .................

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Chồng: ......................................................................................................................................................

Sinh ngày:..................................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày.........................tại .......................................................

Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................................................

Cùng vợ là bà: ...........................................................................................................................................

Sinh ngày:...................................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày......................................... tại .......................................

Hộ khẩu thường trú: ...................................................................................................................................

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thỡ ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu Hợp đồng góp vốn để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý