Mẫu phiếu nhập kho Mẫu số 01 – VT theo Quyết định 48

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 11 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 41,9 KB
  • Lượt tải: 33.122
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Phiếu nhập kho là biểu mẫu kế toán được ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Phiếu nhập kho nhằm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ kế toán.

Phiếu nhập kho - Mẫu số 01 – VT

Đơn vị: ...............................
Bộ phận: ..............................

Mẫu số 01 – VT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày ...... tháng ...... năm 20....
Số: ...........................................

Nợ: ...............................
Có: ...............................

Họ và tên người giao: ..........................................................................................................................

Theo................. số...........ngày..........tháng..........năm............của.........................................................

Nhập tại kho: .......................................................địa điểm: .................................................................. 

    Mẫu phiếu nhập kho

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ...................................................................................................................

Số chứng từ gốc kèm theo: ....................................................................................................................

                           Ngày ....... tháng ........ năm 20....

 

Người lập phiếu
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Người giao hàng
(Ký, họ tên) 

Thủ kho
(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhận)

(Ký, họ tên) 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu phiếu nhập kho để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán