Phiếu thu Mẫu chứng từ phiếu thu

 • Đánh giá:
  ( 4 ★ | 38 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 101,2 KB
 • Lượt tải: 119.441
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Mẫu chứng từ phiếu thu

Phiếu thu là chứng từ thu tiền mặt khi phát sinh một nghiệp vụ kế toán liên quan đến tiền mặt. Phiếu thu cũng là một mẫu hóa đơn thể hiện một quá trình giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền đó, đây là biểu mẫu không thể thiếu trong các biểu mẫu kế toán cùng với các mẫu Phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho. Mẫu phiếu thu 01 - TT được ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. 

Phiếu chi

Phiếu xuất kho

Phiếu nhập kho

Phiếu thu bằng tiếng Anh

Cách viết phiếu thu

Đơn vị: ...............................
Địa chỉ: ..............................

Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU THU

Ngày ...... tháng ...... năm 20......

Quyển số: ..................................

Số: ............................................

Nợ: ............................................

Có: ............................................

Họ và tên người nộp tiền:.........................................................................................................................

Địa chỉ:...................................................................................................................................................

Lý do nộp:...............................................................................................................................................

Số tiền:...........................................................(Viết bằng chữ):................................................................

Kèm theo:...........................................................Chứng từ gốc:...............................................................

Ngày ......... tháng ........ năm 20......

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) 

Người nộp tiền
(Ký, họ tên) 

Người lập phiếu
(Ký, họ tên) 

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ..........................................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ........................................................................................................

+ Số tiền quy đổi: ...................................................................................................................................

Cách ghi phiếu thu

 • Khi lập phiếu thu phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu.
 • Dòng "Họ và tên người nộp tiền": Ghi rõ họ tên người nộp tiền.
 • Dòng "Địa chỉ": Ghi rõ địa chỉ người nộp tiền.
 • Dòng “Lý do thu”: Ghi rõ nội dung nộp tiền: Thu tiền bán hàng hóa, sản phẩm; thu tiền tạm ứng còn thừa…
 • Dòng “Số tiền”: Ghi đúng số tiền thu.
 • Dòng “Bằng chữ”: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền thu.
 • Dòng “Kèm theo”: Ghi số chứng từ gốc kèm theo (ghi rõ kèm theo hoá đơn số để dễ dàng quản lý và theo dõi).
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Phiếu thu để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán