Mẫu phụ lục hợp đồng lao động Phụ lục hợp đồng lao động mới nhất

Giới thiệu

Phụ lục hợp đồng lao động

Phụ lục hợp đồng lao động được sử dụng khi bạn muốn bổ sung, sửa đổi một số điều trong nội dung của bản Hợp đồng lao động đã được ký kết trước đó sau khi người lao động và người sử dụng lao động có những thỏa thuận riêng trong việc sửa đổi các điều khoản lao động.

Hợp đồng lao động

Mẫu thông báo chuyển trả trợ cấp thôi việc

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động thời vụ

Hợp đồng lao động song ngữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

..... , ngày..... tháng..... năm ....

Tên đơn vị:.......
Số:.................... 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là:

Ông/Bà:............................................................ Quốc tịch:..................................................................

Chức vụ:.............................................................................................................................................

Đại diện cho (1): ................................................. Điện thoại:................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................................................

Và một bên là:

Ông/Bà:.............................................................. Quốc tịch:................................................................

Sinh ngày......... tháng....... năm...... tại.................................................................................................

Nghề nghiệp (2):..................................................................................................................................

Địa chỉ thường trú:...............................................................................................................................

Số CMTND:............................ cấp ngày...../...../...... tại........................................................................

Số sổ lao động (nếu có):..................... cấp ngày......./....../.........tại........................................................

Căn cứ Hợp đồng lao động số.... ký ngày..../..../.... và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào.....):

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2. Thời gian thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu lâu):

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số.................., được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.

NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Ký tên)

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký tên, đóng dấu)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu phụ lục hợp đồng lao động để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Việc làm - Nhân sự