Mẫu quyết định khen thưởng Mẫu thông báo khen thưởng

Giới thiệu

Mẫu quyết định khen thưởng

Mẫu quyết định khen thưởng được sử dụng trong các doanh nghiệp dùng để tặng thưởng cho cá nhân có thành tích cao trong công việc. Một mẫu quyết định khen thưởng thường bao gồm các nội dung: tên công ty, số quyết định, nội dung quyết định khen thưởng, Giám đốc ký tên và đóng dấu...

Mẫu hợp đồng thuê xe ôtô

Mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng

Mẫu hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình

Mẫu hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà

Mời các bạn tham khảo Mẫu quyết định khen thưởng dưới đây:

CƠ QUAN………….
(CÔNG TY ...........................)
Số: …………/QĐ-……...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

--------------------------

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng ………………………………….

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ...............................

- Căn cứ quyết định số ………. về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành, ngày………….;

- Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành số………...;

- Căn cứ quy chế khen thưởng của công ty.

- Xét đề nghị của Trưởng phòng NS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen thưởng đối với các anh chị như sau:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Điều 2. Hình thức khen thưởng

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Hành chính), trưởng phòng tổ chức, thủ trưởng đơn vị ................... và ông (bà) ....................................... có trách nhiệm thi hành quyết định này.

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu quyết định khen thưởng để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính