Mẫu quyết định khen thưởng Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 7 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 84 KB
  • Lượt tải: 12.757
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Mẫu quyết định khen thưởng được sử dụng trong các doanh nghiệp dùng để tặng thưởng cho cá nhân có thành tích cao trong công việc gồm các nội dung: tên công ty, số quyết định, nội dung quyết định khen thưởng, Giám đốc ký tên và đóng dấu...

Mẫu quyết định khen thưởng

CƠ QUAN………….
(CÔNG TY ...........................)
Số: …………/QĐ-……...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

--------------------------

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng ………………………………….

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ...............................

- Căn cứ quyết định số ………. về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành, ngày………….;

- Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành số………...;

- Căn cứ quy chế khen thưởng của công ty.

- Xét đề nghị của Trưởng phòng NS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen thưởng đối với các anh chị như sau:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Điều 2. Hình thức khen thưởng

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Hành chính), trưởng phòng tổ chức, thủ trưởng đơn vị ................... và ông (bà) ....................................... có trách nhiệm thi hành quyết định này.

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu quyết định khen thưởng để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Thủ tục hành chính