Mẫu quyết định nghỉ hưu Quyết định nghỉ hưu với công chức

Giới thiệu

Mẫu quyết định nghỉ hưu - Quyết định nghỉ hưu đối với công chức

Mẫu quyết định nghỉ hưu là văn bản quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội được ban hành kèm theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP của Chính phủ đã được VnDoc cập nhật và gửi đến các bạn nghiên cứu và tham khảo, tìm hiểu nội dung khi cần thiết. 

Thủ tục cho người lao động nghỉ hưu

Thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, viên chức

Mẫu thông báo nghỉ hưu

Mẫu quyết định nghỉ hưu

Mời các bạn theo dõi Mẫu Quyết định nghị hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội dưới đây.

……..(1)…….
-------

Số:  ...../QĐ-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

….., ngày …. tháng …. năm …

QUYẾT ĐỊNH
Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

………… (1) ………………

- Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Căn cứ Nghị định số …./2010/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức;

- Xét đề nghị của ……… (2) …..,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông (bà) …………………………………………………………. Số sổ BHXH: ……………………….

Sinh ngày …… tháng ….. năm …………………………………………………………………………………...

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………….....

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………………….

Được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày ….. tháng ….. năm …..

Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu: ……………………………………………………………………………………....

Điều 2. Chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông (bà) ……………......….. do Bảo hiểm xã hội tỉnh (thành phố) ……….. giải quyết theo quy định của pháp luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông (bà) ……...…. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- BHXH tỉnh (thành phố)….
- Lưu: …….

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU … (1) …
(Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

(1): Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức;

(2): Người đứng đầu đơn vị phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức.

Các bạn có thể tham khảo một số tài liệu liên quan như:

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu quyết định nghỉ hưu để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Việc làm - Nhân sự