Mẫu quyết định sa thải nhân viên

Giới thiệu

 CÔNG TY……………………….

Số: ……………………..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

Hà Nội, ngày…… tháng………. năm…….

 QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG
(V/v: Sa thải ông Nguyễn An A)

- Căn cứ qui định tại Bộ Luật lao động nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Nội qui lao động và các qui định của Công ty TNHH .....................

- Căn cứ kết quả phiên họp xử lý kỷ luật lao động ông Nguyễn An Thu Hoàng ngày .......-.....-20.....

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH...........

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sai phạm và hình thức kỷ luật ông Nguyễn An A

Ông Nguyễn An Thu Hoàng là Phó giám đốc bán hàng khu vực phía Nam của Công ty TNHH ......Theo kết quả phiên họp xử lý kỷ luật lao động tiến hành ngày 5-12-20..., Công ty ...... kết luận trong thời gian làm việc tại công ty, ông Nguyễn An Thu Hoàng đã có những sai phạm sau đây:1. Lạm dụng và lợi dụng ngân sách bán hàng của công ty, chi tiêu phung phí, sai mục đích, vi phạm chính sách về quản lý tài chính của công ty.2. Hứa thưởng cho nhân viên bán hàng sai nguyên tắc và vượt quá thẩm quyền.Những sai phạm trên của ông Nguyễn An A đã gây cho công ty nhiều thiệt hại về vật chất, ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Giá trị thiệt hại do sai phạm của ông Hoàng gây ra ít nhất 50 triệu đồng.Do vậy, công ty Anta quyết định áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với ông Nguyễn An A.

Điều 2: Hiệu lực của quyết định

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Mọi quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan của ông Nguyễn An A được công ty giải quyết đến ngày 20-12-2009.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu quyết định sa thải nhân viên để xem.

Video đang được xem nhiều

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Việc làm - Nhân sự