Mẫu quyết định tăng lương Quyết định tăng lương cho nhân viên

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 5 👨 )
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 77,2 KB
  • Lượt tải: 25.764
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên được ban hành để phù hợp với chế độ lương, thưởng trong các doanh nghiệp. Thông qua mẫu văn bản này, bạn sẽ chủ động hơn trong việc đề xuất lương thưởng cho nhân viên trong doanh nghiệp.

Quyết định tăng lương cho nhân viên

 CÔNG TY……………………….

Số: ……………………..

 

              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           ------------------------ 

                                        Hà Nội, ngày…… tháng………. năm…….

 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Về việc tăng lương cho Nhân viên

TỔNG GIÁM ĐỐC
Công ty …..

- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số…………ngày …. tháng …..năm ….. về việc thành lập Công ty …………......

- Căn cứ Điều lệ Công ty……………………..

- Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Kể từ ngày……tháng……năm……., mức lương của Ông/Bà …………......................sẽ là:…….............. (Bằng chữ:........................................................................................................................).

Điều 2: Các Ông/Bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà…............…. căn cứ quyết định thi hành.

         Nơi nhận:

- TỔNG GIÁM ĐỐC
- Như Điều 2
- Lưu HS, HC

       CÔNG TY…………………

 

Tổng Giám đốc

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu quyết định tăng lương để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán