Mẫu số 02/THE: Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT Biểu mẫu xin cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 7 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 83,6 KB
  • Lượt tải: 10.313
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Mẫu số 02/THE: Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT

VnDoc.com xin giới thiệu Mẫu số 02/THE: Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT trong trường hợp bị mất, rách, hỏng đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp lại thẻ BHYT để thuận tiện trong việc khám chữa bệnh theo chế độ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

……, ngày …… tháng …… năm...........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố.........................

Tên tôi là: ……………………………………Nam/nữ: ...........…… Năm sinh:.................................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................................

Thẻ BHYT số:................................................................................................................................

Thời hạn sử dụng từ ngày …..../…..../…............ đến ngày …...../…...../…...............

Lý do cấp lại thẻ BHYT: .................................................................................................................

Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp lại thẻ BHYT để thuận tiện khi đi khám chữa bệnh theo chế độ BHYT.

 

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
(HOẶC UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN)

         ……, ngày… tháng… năm…...

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu số 02/THE: Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Việc làm - Nhân sự