Mẫu số 02/TMĐN: Thông báo nộp tiền thuê đất Mẫu khai thuế liên quan đến sử dụng đất đai

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 1 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 66 KB
 • Lượt tải: 145
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Mẫu số 02/TMĐN: Thông báo nộp tiền thuê đất ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Mẫu số: 02/TMĐN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

 -------------------

Số: ……... /TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

............, ngày ........ tháng ....... năm ......

THÔNG BÁO NỘP TIỀN THUÊ ĐẤT
---------------------------------------

I- PHẦN XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THUẾ:

Căn cứ Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính số .............................../VPĐK ngày ......... tháng ........ năm 20....... của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ..............................................., hoặc căn cứ hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước của người nộp thuế, cơ quan Thuế thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước như sau:

1. Tên người nộp thuế:

- Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền:........................................

- Mã số thuế (nếu có): ..................... Số điện thoại: .....................

- Ngành nghề kinh doanh: ...............................

2. Đại lý thuế (nếu có):

- Mã số thuế:........................................

- Địa chỉ:.............................................

3. Thửa đất số: ........................ Thuộc tờ bản đồ số: ...................................

4. Loại đường/khu vực: ..................................

5. Vị trí (1, 2, 3, 4...): ......................................

6. Mục đích sử dụng đất, mặt nước thuê: ................................

7. Nguồn gốc đất, mặt nước thuê (Nhà nước cho thuê/chuyển từ giao sang thuê…): ............................

8. Thời hạn thuê đất, mặt nước (năm): ..............................

9. Diện tích đất, mặt nước thuê (m2): ............................

9.1. Diện tích phải nộp tiền thuê: ......................

9.2. Diện tích không phải nộp tiền thuê: ............................

10. Giá đất tính tiền thuê đất (đồng/m2/năm): ................................

11. Đơn giá thuê đất, mặt nước (%): .......................

12. Tổng số tiền thuê đất, mặt nước phải nộp (đồng): ......................

12.1. Số tiền phải nộp một năm ([12.1] = [9.1] x [10] x [11]):......................

12.2. Số tiền phải nộp cho cả thời gian thuê đất ([12.2] = [8] x [9.1] x [10] x [11]): ........................

13. Các khoản giảm trừ tiền thuê đất (đồng) ([13] = [13.1] + [13.2]): .............................

13.1. Tiền bồi thường, hồ trợ về đất được trừ: .................................

13.2. Các khoản giảm trừ khác (nếu có): ...................................

14. Miễn, giảm tiền thuê đất: .............................

14.1. Lý do miễn, giảm: .........................

14.2. Số tiền miễn, giảm (đồng): ..............................

15. Số tiền thuê đất còn phải nộp ngân sách Nhà nước (đồng): ...........................

15.1. Số phải nộp cho cả thời gian thuê đất ([15.1] = [12.2] - [13] - [14.2]): ...................... (áp dụng đối với trường hợp nộp một lần cho cả thời gian thuê)

(Viết bằng chữ: ................................................).

15.2. Số phải nộp một năm: ........................ (áp dụng đối với trường hợp nộp hàng năm)

(Viết bằng chữ: .................................)........

16. Địa điểm nộp: ................................

17. Thời hạn nộp tiền: chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày người nộp thuế nhận được thông báo này.

Trường hợp người nộp thuế nộp một lần tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả năm thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 31/5 trong năm.

Quá ngày phải nộp theo quy định mà người nộp thuế chưa nộp thì mỗi ngày chậm nộp bị chịu phạt 0,05% (năm phần vạn) số tiền chậm nộp/ngày.

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với … (tên cơ quan thuế)... theo số điện thoại: ......................... địa chỉ: .....................................

(Cơ quan thuế)... thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./. 

 NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO
NỘP TIỀN

Ngày …. tháng …. năm …
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)
 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
RA THÔNG BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

II- PHẦN XỬ LÝ PHẠT CHẬM NỘP TIỀN THUÊ ĐẤT (dành cho cơ quan thu tiền):

1. Số ngày chậm nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật: .............................

2. Số tiền phạt chậm nộp tiền thuê đất (đồng): .....................................
(Viết bằng chữ: ......................................)

  Ngày …….. tháng ……… năm …

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU TIỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu số 02/TMĐN: Thông báo nộp tiền thuê đất để xem.

Mẫu bảng kê biên lai thu Mẫu bảng kê biên lai thu Mẫu văn bản

Mẫu bảng kê biên lai thu
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Mẫu bảng kê biên lai thu
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 154,1 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.449

Mẫu bảng kê thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với bản quyền, nhượng quyền thương mại Mẫu bảng kê thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với bản quyền, nhượng quyền thương mại Mẫu văn bản

Mẫu bảng kê thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với bản quyền, nhượng quyền thương mại
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Mẫu bảng kê chi tiết thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 117,8 KB
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 468

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu đơn

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 120,4 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.065

Mẫu đơn đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài Mẫu đơn đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài Mẫu đơn đăng ký

Mẫu đơn đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 106

Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc Theo Thông tư số 175

Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thuyết minh BCTC là một trong những danh mục nằm trong hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp, được lập để giải thích và bổ sung thông tin về tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 90,4 KB
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.521

Biểu mẫu báo cáo tài chính tóm tắt - Mẫu CBTT-06 Biểu mẫu báo cáo tài chính tóm tắt - Mẫu CBTT-06 Biểu mẫu

Biểu mẫu báo cáo tài chính tóm tắt - Mẫu CBTT-06
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Biểu mẫu báo cáo tài chính tóm tắt - Mẫu CBTT-06
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 79 KB
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 595

Mẫu Báo cáo tài chính Mẫu Báo cáo tài chính Biểu mẫu dành cho kế toán

Mẫu Báo cáo tài chính
 • Phát hành: Tổng cục Thuế
 • VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Báo cáo tài chính của doanh nghiệp bao gồm các biểu mẫu: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.....
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 212 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.655

Biểu mẫu Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT Biểu mẫu Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT Biểu mẫu

Biểu mẫu Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Biểu mẫu Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 26 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 970

Bảng hướng dẫn phương pháp tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần Bảng hướng dẫn phương pháp tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần

Bảng hướng dẫn phương pháp tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Bảng hướng dẫn phương pháp tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 167 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.024

Mẫu biểu mẫu kê khai giá Mẫu biểu mẫu kê khai giá Mẫu đơn

Mẫu biểu mẫu kê khai giá
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Mẫu biểu mẫu kê khai giá
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 134,5 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 195
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán