Mẫu số 03/THKH: Thông báo nộp thuế Mẫu khai thuế áp dụng với hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán

Giới thiệu

Mẫu số 03/THKH: Thông báo nộp thuế

Mẫu số 03/THKH: Thông báo nộp thuế là Mẫu khai thuế áp dụng với hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán, được ban hành kèm theo thông tư Thông tư số 28/2011/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành, mà VnDoc.com xin được gửi tới các bạn tham khảo, trình bày các mẫu đơn, biểu mãu đúng quy chuẩn, quy định.

Mẫu số 01-1/LPTB: Thông báo nộp phí trước bạ nhà, đất

Mẫu số 02/TMĐN: Thông báo nộp tiền thuê đất

Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số 10-1/TB-TNCN

Thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp - Mẫu số 04/SDNN

Mời các bạn tham khảo Mẫu số 03/THKH: Thông báo nộp thuế dưới đây:

Mẫu số: 03/THKH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

 CỤC THUẾ .........
CHI CỤC THUẾ ........
---------------
Số: …….............….

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

............, ngày .......... tháng ........ năm .....

THÔNG BÁO NỘP THUẾ

(Áp dụng với hộ gia đình, cá nhân
nộp thuế theo phương pháp khoán)

Kính gửi: ......................................................................................................................

Mã số thuế: ..................................................................................................................

Địa chỉ nhận thông báo: ...............................................................................................

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Tờ khai thuế của ....................................................... nộp ngày .............................................;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng tư vấn thuế xã (phường, thị trấn) ……........……. và xét đề nghị của Đội thuế ……………….., Tổ nghiệp vụ.

Chi cục thuế ……………...........................................................................................……….. thông báo:

1. Số thuế môn bài phải nộp năm nay/6 tháng cuối năm:

(Phần nội dung thuế môn bài được thông báo trong Thông báo thuế đầu năm hoặc tháng có phát sinh thuế môn bài mới)

2. Số thuế phải nộp một tháng của năm là:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Loại thuế Số tiền
(1) (2) (3)
1 Thuế Tiêu thụ đặc biệt  
2 Thuế GTGT  
3 Thuế Tài nguyên  
4 Phí bảo vệ môi trường  
Tổng thuế khoán:  

Số thuế trên được khoán ổn định cho các tháng trong năm ..........….

- Hộ nộp khoán phải nộp số thuế trên vào NSNN hàng tháng, hạn cuối cùng nộp thuế mỗi tháng ngày cuối cùng của tháng.

- Trường hợp hộ nộp thuế khoán muốn nộp thuế một lần cho cả quý (số thuế 1 tháng x 3) thì hạn nộp thuế là ngày cuối cùng của tháng đầu quý.

3. Nơi nộp thuế khoán:

 Nộp cho ủy nhiệm thu: Tên ủy nhiệm thu, địa chỉ .......................

 Nộp tại trụ sở cơ quan thuế: …………… địa chỉ ...........................

 Nộp tại kho bạc: ………………………….. địa chỉ .........................

- Thuế Môn bài: tài khoản ……….…..

- Thuế TTĐB: tài khoản ………..…..

- Thuế GTGT: tài khoản ……………

Quá thời hạn nộp thuế nói trên nếu người nộp thuế không thực hiện nộp số tiền thuế theo Thông báo này thì cơ quan thuế được quyền áp dụng phạt nộp chậm. Mức phạt cho mỗi ngày chậm nộp là 0,05% tổng số tiền chậm nộp.

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế .............. theo số điện thoại: ............................ địa chỉ: ..................................

Chi cục thuế ............. thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT;...

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Trong File tải về có cả File PDF và Biểu mẫu định dạng .DOC, các bạn chú ý để lựa chọn file có định dạng đúng mẫu mình muốn tải về.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu số 03/THKH: Thông báo nộp thuế để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán