Mẫu số 03-VT: Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa Mẫu chứng từ kế toán hàng tồn kho

Giới thiệu

Mẫu số 03-VT: Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa là mẫu số 03-VT - Mẫu chứng từ kế toán hàng tồn kho được dùng khi doanh nghiệp kiểm tra các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa hiện có của doanh nghiệp. Biên bản kiểm nghiệm vật tư được ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

Giấy đề nghị thanh toán

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

Mẫu số 04-TT: Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng

Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

Đơn vi:………...            

Bộ phận:……….

Mẫu số: 03-VT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM
VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Ngày .... tháng ... năm ....

Số..................

- Căn cứ.......... số ........ ngày .... tháng ..... năm ....... của ...................................................

Ban kiểm nghiệm gồm:

+ Ông/Bà........................................................ Chức vụ ........................................................

Đại diện.......................................................... Trưởng ban

+ Ông/Bà........................................................ Chức vụ ........................................................

Đại diện........................................................... Ủy viên...

+ Ông/Bà........................................................ Chức vụ ........................................................

Đại diện........................................................... Ủy viên.

Đã kiểm nghiệm các loại:

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa


Mã số


Phương thức kiểm nghiệm


Đơn vị tính


Số lượng theo chứng từKết quả kiểm nghiệm
Ghi chú

 
Số lượng đúng quy cách, phẩm chất
Số lượng không đúng quy cách, phẩm chất
A B C D E 1 2 3 F
                 
                 
                 

Ý kiến ban kiểm nghiệm:........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

Đại diện kỹ thuật
(Ký, họ tên) 

Thủ kho
(Ký, họ tên)
 Trưởng ban
(Ký, họ tên)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu số 03-VT: Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán