Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

  • Đánh giá:
    ( 2 ★ | 5 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 106 KB
  • Lượt tải: 12.693
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Tờ khai thuế giá trị gia tăng là mẫu 04/GTGT dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 23 tháng 07 năm 2013 của Bộ Tài chính.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------o0o-----------

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng ...... năm …....

[02] Lần đầu:                   [03] Bổ sung lần thứ: 

[04] Tên người nộp thuế: ……………………………………...............................................................

[05] Mã số thuế: 

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………...................................

[07] Quận/huyện: ....................................... [08] Tỉnh/thành phố: ....................................................

[09] Điện thoại: ….........……….. [10] Fax: .......................... [11] Email: ..........................................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………..........………………..............................................

[13] Mã số thuế: 

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………............……………….......................

[15] Quận/huyện: .......................... [16] Tỉnh/thành phố: .................................................................

[17] Điện thoại: ........................... [18] Fax: .................. [19] Email: ...............................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số ...................................................... ngày .........................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0% và không chịu thuế Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5% Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10%
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT [21] [22] [23]
1.1 Nhóm ngành A      
1.2 Nhóm ngành B      
  ...      
2 Tỷ lệ GTGT trên doanh thu [24] [25] [26]
2.1 Nhóm ngành A      
2.2 Nhóm ngành B      
...        
3 Tổng GTGT phát sinh trong kỳ [27] = [21] x [24] [28] = [22] x [25] [29] = [23] x [26]
 3.1 Nhóm ngành A      
 3.2 Nhóm ngành B      
 ...        
 4  Tổng thuế GTGT phải nộp:  [30] = [27] x 0%   [31] = [28] x 5%  [32] = [29] x 10%
 4.1 Nhóm ngành A      
 4.2 Nhóm ngành B      
 ....        

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT [33] = [21] + [22] + [23]: ..........

Tổng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ [34] = [30] + [31] + [32]: ..........................................

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số: .......    

Ngày ....... tháng ….... năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán