Giấy đi đường Mẫu giấy đi đường mới nhất

  • Đánh giá:
    ( 2 ★ | 6 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 81 KB
  • Lượt tải: 23.731
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Mẫu giấy đi đường mới nhất

Giấy đi đường - mẫu số 04 - LĐTL là mẫu giấy đi đường mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành. Giấy đi đường là căn cứ để các cán bộ và người lao động làm các thủ tục cần thiết khi đi công tác và thanh toán công tác phí. Bạn có thể tải miễn phí mẫu giấy đi đường này về và tham khảo sử dụng với đầy đủ các thông tin dành cho chuyến công tác như: tiền ứng, số ngày công tác, độ dài chặng đường...

Bảng chấm công trên Excel

Bảng chấm công bằng tiếng Anh

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

Bảng thanh toán tiền thưởng

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

Đơn vi:………..            

Bộ phận:……….

Mẫu số: 04-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Cấp cho:................................................................................................................................................

Chức vụ:................................................................................................................................................

Được cử đi công tác tại:.........................................................................................................................

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số..................... ngày .... tháng .... năm ....

Từ ngày ..... tháng .....năm ....... đến ngày..... tháng.... năm....... 

                      

Ngày .... tháng ..... năm .....

Người duyệt
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương...........................................đ

Công tác phí..................................đ

Cộng.............................................đ

Nơi đi...
Nơi đến...
Ngày Phương tiện sử dụng Độ dài chặng đường Số ngày công tác Lý do lưu trú Chứng nhận của cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)
1 2 3 4 5 6 7
Nơi đi...
Nơi đến...
           
Nơi đi...
Nơi đến...
           

- Vé người.............................................. vé             x.....................đ = ..........................đ

- Vé cước .............................................. vé            x.....................đ = ...........................đ

- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại................. vé            x.....................đ = ...........................đ

- Phòng nghỉ............................................ vé            x......................đ = ..........................đ

1- Phụ cấp đi đường: Cộng..............................................................................................đ

2- Phụ cấp lưu trú: ..........................................................................................................đ

Tổng cộng ngày công tác:.................................................................................................đ

Ngày .... tháng .... năm ....
Duyệt

Số tiền được thanh toán là........................... 

Người đi công tác
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Giấy đi đường để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán