Mẫu số 04-LĐTL: Giấy đi đường Mẫu chứng từ lao động tiền lương

  • Đánh giá:
    ( 2 ★ | 5 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 79,1 KB
  • Lượt tải: 13.627
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Giấy đi đường là căn cứ để cán bộ và người lao động làm thủ tục cần thiết khi đến nơi công tác và thanh toán công tác phí, tàu xe sau khi về đơn vị.

Đơn vi:………..            

Bộ phận:……….

Mẫu số: 04-LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

GIẤY ĐI ĐƯỜNG 

Cấp cho:...............................................................................................................................

Chức vụ:...............................................................................................................................

Được cử đi công tác tại:........................................................................................................

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số.... ngày .... tháng .... năm ....

Từ ngày ..... tháng .....năm ....... đến ngày..... tháng.... năm....... 

                      

Ngày .... tháng ..... năm .....

Người duyệt
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương...........................................đ

Công tác phí.................................đ

Cộng.............................................đ

Nơi đi...
Nơi đến...
Ngày Phương tiện sử dụng Độ dài chặng đường Số ngày công tác Lý do lưu trú Chứng nhận của cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)
1 2 3 4 5 6 7
Nơi đi...
Nơi đến...
           
Nơi đi...
Nơi đến...
           

- Vé người.............................................. vé x.....................đ = ...........................đ

- Vé cước ............................................... vé x.....................đ = ...........................đ

- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại............. vé x.....................đ = ..........................đ

- Phòng nghỉ............................................ vé x......................đ = ..........................đ

1- Phụ cấp đi đường: Cộng................................................................................................đ

2- Phụ cấp lưu trú: ..........................................................................................................đ

Tổng cộng ngày công tác:................................................................................................đ

Ngày .... tháng .... năm ....

Duyệt

Số tiền được thanh toán là........................... 

Người đi công tác
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu số 04-LĐTL: Giấy đi đường để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán