Mẫu số 04-TT: Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 200

Giới thiệu

Giấy thanh toán tiền tạm ứng - Mẫu số 04-TT

Giấy thanh toán tạm ứng là chứng từ kế toán ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán. Sau khi lập xong giấy thanh toán tiền tạm ứng, kế toán thanh toán chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc doanh nghiệp duyệt.

Mẫu số 30-CBH: Giấy đề nghị tạm ứng mai táng

Mẫu giấy thanh toán tạm ứng

Giấy đề nghị tạm ứng

Mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng

Mẫu đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng

Đơn vị: ……....
Bộ phận: …….
Mẫu số: 04 - TT
(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC
ngày 24/12/2014 của BTC)

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

Ngày ... tháng ... năm ...

Số: .............................
Nợ: ............................
Có: .............................

- Họ và tên người thanh toán: .................................................................................................................

- Bộ phận (hoặc địa chỉ): .........................................................................................................................

- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I- Số tiền tạm ứng

...................................

  1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

...................................

  1. Số tạm ứng kỳ này:

...................................

- Phiếu chi số: .............ngày .........

...................................

- Phiếu chi số: .............ngày .........

...................................

- ....

...................................

II- Số tiền đã chi

...................................

  1. Chứng từ số ............ ngày ........

...................................

  1. .....

...................................

III- Chênh lệch

...................................

  1. Số tạm ứng chi không hết (I – II)

...................................

  1. Chi quá số tạm ứng (II – I)

...................................

 

Giám đốc
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Kế toán thanh toán
(Ký, họ tên)
Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu số 04-TT: Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán