Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành Mẫu chứng từ lao động tiền lương theo Thông tư 200

Giới thiệu

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành là chứng từ xác nhận số sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị hoặc cá nhân người lao động. Làm cơ sở để lập bảng thanh toán tiền lương hoặc tiền công cho người lao động.

Bảng thanh toán tiền lương

Bảng chấm công

Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vi:………............

Bộ phận:……….........

Mẫu số: 05-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC
CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Ngày ....... tháng ....... năm .......

Tên đơn vị (hoặc cá nhân):..........................................................................................................................

Theo Hợp đồng số:............................................. ngày ...... tháng ...... năm .......

STT Tên sản phẩm
(công việc)
Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
A B C 1 2 3 D
             
  Cộng          

Tổng số tiền (viết bằng chữ):...........................................................................................................................

Người giao việc
(Ký, họ tên)
Người nhận việc
(Ký, họ tên)
Người kiểm tra chất lượng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán