Giấy đề nghị thanh toán Mẫu số 05-TT ban hành theo Quyết định 48

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 8 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 77,2 KB
  • Lượt tải: 49.843
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Giấy đề nghị thanh toán

Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán. Giấy đề nghị thanh toán được ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

Mẫu số 04-TT: Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng

Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

Đơn vi: …….....................
Bộ phận: …….....................
Mẫu số: 05-TT
(Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày ... tháng ... năm....

Kính gửi: ................................................................................

Họ và tên người đề nghị thanh toán: .....................................................................................................

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ..........................................................................................................................

Nội dung thanh toán: ..............................................................................................................................

Số tiền: .............................................................. (Viết bằng chữ): .........................................................

.................................................................................................................................................

(Kèm theo: ...................................... chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Giấy đề nghị thanh toán để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán