Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT Mẫu 06/GTGT - Thay đổi phương pháp tính thuế GTGT

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 23 👨 )
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 85 KB
  • Lượt tải: 58.607
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT

Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT là Mẫu Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế. Đây là mẫu áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng - Mẫu 06/GTGT mới nhất, áp dụng từ năm 2014. Nội dung cụ thể mời các bạn tham khảo.

Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

Hóa đơn Giá trị gia tăng

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế

Kể từ ngày 1/9/2014 theo Thông tư 119/2014/TT-BTC:

  • Những Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh (không phải mua tài sản >1 tỷ như trước đây nữa) thì có thể làm mẫu 06/GTGT đăng ký kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ.
  • Những doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Mẫu 06/GTGT Thay đổi phương pháp tính thuế GTGT giúp doanh nghiệp thay đổi giữa 2 phương pháp tính thuế trực tiếp và khẩu trừ:

Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT

Mời các bạn tham khảo nội dụng Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT - Mẫu 06/GTGT - Thay đổi phương pháp tính thuế GTGT:

Mẫu 06/GTGT Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo Thông tư 156

Mẫu số: 06/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------o0o-----------

THÔNG BÁO ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Kính gửi: (Tên Cơ quan thuế) ……………………….………...........

Tên người nộp thuế: .......................................................................................................................

Mã số thuế: ...................................................................................................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................................................

Nghề nghiệp/Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: .........................................................

Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế GTGT theo phương pháp ………………………………….; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi ……………………………. và qua xem xét các điều kiện tính thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp ………………………, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp ……………….

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm ..............

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

      Họ và tên: …….
      Chứng chỉ hành nghề số: .......

 Ngày ….... tháng ….... năm …....

                     NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
                        ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                          Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có) 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán