Mẫu số 09-LĐTL: Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán Mẫu chứng từ lao động tiền lương

Giới thiệu

VnDoc.com xin giới thiệu Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán được ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.

Đơn vi:………..            

Bộ phận:……….

Mẫu số: 09-LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày ..... tháng ...... năm .......

Họ và tên:.......................................................... Chức vụ................................................

Đại diện............................................................. Bên giao khoán......................................

Họ và tên:.......................................................... Chức vụ................................................

Đại diện............................................................. Bên nhận khoán.....................................

Cùng thanh ký hợp đồng số .... ngày .... tháng ..... năm ......

Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) đã được thực hiện:...............................................

Giá trị hợp đồng đã thực hiện:..........................................................................................

Bên ...................................... đã thanh toán cho bên ....... số tiền là ........................... đồng

(viết bằng chữ):............................................................................................................

Số tiền bị phạt do bên ........... vi phạm hợp đồng:...................... đồng

(viết bằngchữ): .............................................................................................................

Số tiền bên ........... còn phải thanh toán cho bên ....... là................................. đồng

(viết bằng chữ):.............................................................................................................

Kết kuận:......................................................................................................................

....................................................................................................................................

 Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)

Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu số 09-LĐTL: Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý