Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe mẫu số C70a-HD Hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội

Giới thiệu

Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

Mẫu danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe được ban hành theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội về chế độ bảo hiểm cho người lao động trong thời gian nghỉ dưỡng sinh sau sinh, ốm đau. Để đảm bảo quyền lợi của mình, người lao động đề nghị doanh nghiệp lập danh sách theo mẫu C70a-HD để hưởng chế độ bảo hiểm.

Tên cơ quan (đơn vị):…………………..

Mã đơn vị:…………………………….....

Mẫu số: C70a- HD

DANH SÁCH THANH TOÁN CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE

Đợt .... tháng ......... quý ....... năm ..........

Số hiệu tài khoản: ................................................Mở tại:.............................................

PHẦN 1: DANH SÁCH HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỚI PHÁT SINH

Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe mẫu số C70a-HD

PHẦN 2: DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH SỐ ĐÃ ĐƯỢC THANH TOÁN TRONG ĐỢT XÉT DUYỆT TRƯỚC

Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe mẫu số C70a-HD

PHẦN 3: TỔNG HỢP CHI PHÍ THANH TOÁN

1. Số tiền duyệt mới:........................................đồng

2. Số tiền điều chỉnh:........................................đồng

TỔNG CỘNG (1 + 2):........................................đồng

(Viết bằng chữ:..................................................đồng)

                                                                                                              Ngày……tháng…..năm……

Người lập
(Ký, họ tên)

Công đoàn cơ sở
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe mẫu số C70a-HD để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Việc làm - Nhân sự