Mẫu số C70a-HD Danh sách đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 11 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 77,3 KB
  • Lượt tải: 18.185
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Vndoc.vn xin giới thiệu Mẫu số C70a-HD: Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp được ban hành 

Tên cơ quan (đơn vị):…………………..

Mã đơn vị:…………………………….....

Mẫu số: C70a- HD

Mẫu số C70a-HD

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG  ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP NGHỈ
DSPHSK SAU ĐIỀU TRỊ THƯƠNG TẬT, BỆNH TẬT DO TNLĐ- BNN

Tháng…..quý…..năm…….

Số hiệu tài khoản:………….……...……….mở tại:………….……………..………..................

Tổng số lao động……..……...……………Trong đó nữ:………………..…………...................

Tổng quỹ lương trong (tháng) quý……………………....…………........…….……..................

Số:……....….

Mẫu số C70a-HD

Ghi chú: Trường hợp nghỉ tập trung phải ghi rõ địa chỉ cơ sở nghỉ và thời gian nghỉ từ ngày .....đến ngày.....

 

                                                                                                              Ngày……tháng…..năm……

Người lập

(Ký, họ tên)

Công đoàn cơ sở

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu số C70a-HD để xem.
Xem thêm Việc làm - Nhân sự