Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe - Mẫu số C70a - HD Hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội

Giới thiệu

Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe - Mẫu số C70a - HD 

Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe - Mẫu số C70a - HD ban hành theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội về chế độ bảo hiểm cho người lao động trong thời gian nghỉ dưỡng sinh sau sinh, ốm đau và có được sửa đổi theo Quyết định 919/QĐ-BHXH. Để đảm bảo quyền lợi của mình, người lao động đề nghị doanh nghiệp lập danh sách theo mẫu C70a-HD để hưởng chế độ bảo hiểm.

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Thủ tục hưởng chế độ ốm đau

Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau

Theo Quyết định 919/QĐ-BHXH sửa đổi bổ sung một số điều của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì: Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe Mẫu C70a-HD sẽ thay thế Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe" do người sử dụng lao động lập trước đó.

Mẫu C70a-HD:

Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe - Mẫu số C70a - HD

Nội dung Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe - Mẫu số C70a - HD như sau:

Tên cơ quan (đơn vị):…………………..

Mã đơn vị:…………………………….....

Mẫu số: C70a-HD
(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC
ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN,
DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE

Đợt .... tháng ......... quý ....... năm ..........

Số hiệu tài khoản: ................................................Mở tại:.............................................

PHẦN 1: Danh sách đề nghị hưởng chế độ mới phát sinh

STT Họ và tên Số sổ BHXH/ Số định danh Điều kiện tính hưởng Số ngày thực nghỉ Ghi chú
Tình trạng Thời điểm Từ ngày Đến ngày Tổng số
A B 1 2 3 4 5 6 C
A CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU              
I Bản thân ốm thường              
1                
...                
II Bản thân ốm dài ngày              
1                
...                
III Con ốm              
1                
...                
B CHẾ ĐỘ THAI SẢN              
I Khám thai              
1                
...                
II Sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu              
1                
...                
III Sinh con, nuôi con nuôi              
1                
...                
IV Thực hiện các biện pháp tránh thai              
1                
...                
C DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE              
I Nghỉ DS sau ốm đau              
1                
...                
II Nghỉ DS sau thai sản              
1                
...                
III Nghỉ DS sau TNLĐ-BNN              
1                
...                

PHẦN 2: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH SỐ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

STT Họ và tên Số sổ BHXH/ Số định danh Đợt giải quyết Nội dung điều chỉnh Lý do điều chỉnh
A B 1 2 3 C
A CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU        
I Bản thân ốm thường        
1          
...          
II. ...        
1          
...          
B CHẾ ĐỘ ...        
...          
           
  Cộng X X   X

 

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

 

Công đoàn cơ sở

(Ký, họ tên, đóng dấu)

...........ngày.....tháng....năm......

Thủ trưởng đơn vị.................

(Ký, họ tên, đóng dấu)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHỎE

(Mẫu số: C70a-HD)

1. Mục đích: Là căn cứ đề nghị giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối với người lao động trong đơn vị;

2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi

Danh sách này do đơn vị sử dụng lao động lập cho từng đợt. Tùy thuộc vào số người hưởng trợ cấp phát sinh, đơn vị có thể đề nghị làm nhiều đợt trong tháng, theo tháng hoặc theo quý. Trường hợp danh sách có nhiều tờ thì giữa các tờ phải có dấu giáp lai.

Góc trên, bên trái của danh sách phải ghi rõ tên đơn vị sử dụng lao động, mã số đơn vị đăng ký tham gia BHXH.

Phần đầu: Ghi rõ đợt trong tháng thuộc quý, năm đề nghị xét duyệt; số hiệu tài khoản, nơi đơn vị mở tài khoản để làm cơ sở cho cơ quan BHXH chuyển tiền.

Cơ sở để lập danh sách ở phần này là hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo quy định như: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, giấy khám chữa bệnh của con, bản sao sổ y bạ của con, phiếu hội chẩn, giấy khám thai, bản sao giấy chứng sinh, bản sao giấy khai sinh, giấy ra viện, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi... và Danh sách được cơ quan BHXH duyệt của đợt trước.

Lưu ý: Khi lập danh sách này phải phân loại chế độ phát sinh theo trình tự ghi trong danh sách, những nội dung không phát sinh chế độ thì không cần hiển thị; Đơn vị tập hợp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ của người lao động để nộp cho cơ quan BHXH theo trình tự ghi trong danh sách.

PHẦN 1: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỚI PHÁT SINH

Phần này gồm danh sách người lao động đề nghị giải quyết hưởng chế độ mới phát sinh trong đợt.

Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ và tên đầy đủ của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH mới phát sinh.

Cột 1: Ghi số sổ BHXH hoặc số định danh của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH.

Cột 2: Ghi điều kiện tính hưởng trợ cấp BHXH về tình trạng:

- Đối với người hưởng chế độ ốm đau:

+ Trường hợp người lao động bị bệnh thông thường thì để trống và mặc nhiên được hiểu là bị bệnh thông thường; trường hợp ngày nghỉ hàng tuần của đơn vị thực hiện theo quy định chung thì không phải ghi và mặc nhiên được hiểu là ngày thứ Bảy và Chủ nhật hoặc ngày Chủ nhật tùy theo quy định đối với từng loại hình đơn vị; trường hợp cá biệt ngày nghỉ hàng tuần của người lao động không rơi vào ngày nghỉ hàng tuần theo quy định chung thì cần ghi rõ. Ví dụ: Ngày nghỉ hàng tuần vào thứ Hai hoặc thứ Ba thì ghi: T2 hoặc T3;

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe - Mẫu số C70a - HD để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Việc làm - Nhân sự