Mẫu số S03a3-DN: Sổ nhật ký mua hàng Mẫu số S03a3-DN theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Giới thiệu

Mẫu số S03a3-DN: Sổ nhật ký mua hàng

Sổ nhật ký mua hàng là sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo từng nhóm hàng tồn kho của đơn vị như: Nguyên vật liệu, công cụ, hàng hóa. Sổ nhật ký mua hàng dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo hình thức trả tiền sau... 

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Mẫu bảng kê mua hàng

Bảng kê thu mua hàng hóa không có hóa đơn

Mẫu số S03a3-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.Mẫu sổ nhật ký chung

Mẫu số S03a3-DN: Sổ nhật ký mua hàng

Mẫu số S03a3-DN: Sổ nhật ký mua hàng ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, mời các bạn tham khảo dưới đây:

Đơn vị:………..
Địa chỉ:……….
Mẫu số S03a3-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG

Năm ...............

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ
Diễn giải


Tài khoản ghi nợ

Phải trả người bán (ghi có)
Số hiệu


Ngày tháng

Hàng hóa


Nguyên liệu


Tài khoản khác
Số hiệu
Số tiền
A B C D 1 2 E 3 4
      Số trang trước chuyển sang          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
      Cộng chuyển sang trang sau          

Sổ này có ..... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang

Ngày mở sổ.................................................................

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm .....
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu số S03a3-DN: Sổ nhật ký mua hàng để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán